Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Obecně závazná vyhláška města Nového Města na Moravě č. 2/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 …

Obecně závazná vyhláška

města Nového Města na Moravě

č. 2/2017,

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 17. zasedání dne 24. 04. 2017 usnesením č. 11/17/ZM/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

Čl. 6 zní:

Čl. 6

Osvobození a úlevy

  1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci dle ustanovení §10b odst. 3 písm. a) až d) zákona o místních poplatcích,

  2. Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a):

  1. ve výkonu trestu odnětí svobody (nepodmíněném),

  2. umístění ve zdravotnických zařízeních poskytujících ústavní péči1) po dobu nejméně 6 měsíců,

3) Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří jsou současně poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a).

4) Úleva 50% z celkové výše poplatku se poskytuje poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a):

  1. studujícím mimo město do 26 let věku včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou,

  2. nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

5) Úleva ve výši 240,-Kč z celkové výše poplatku na jednoho poplatníka v domácnosti se poskytuje poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a):

a) donášející svozovou nádobu dále než 100m. Tato úleva je stanovena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 2

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

Michal Šmarda Stanislav Marek

starosta města místostarosta města

 

razítko města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:

______________

1) Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Soubory ke stažení