Městský úřad

Žádost o matriční doklad: rodný list, oddací list, úmrtní list

/ Jana Bartošová

Matriční doklad je možné vydat opakovaně, zpravidla se užívá pro tento dokument pojem „druhopis“. Jedná se o nově vydaný doklad s údaji, které jsou k aktuálnímu …

Matriční doklad je možné vydat opakovaně, zpravidla se užívá pro tento dokument pojem „druhopis“. Jedná se o nově vydaný doklad s údaji, které jsou k aktuálnímu datu vydání zapsány v matriční knize.

Doklad vydává matriční úřad, který vede příslušnou matriční knihu, tzn. rodný list vydává úřad dle místa narození, oddací list vydává úřad dle místa uzavření manželství a úmrtní list dle místa úmrtí.

Druhopis matričního dokladu se vydává na základě písemné žádosti osobám uvedeným v § 25 zákona č. 301/2000 Sb. (dále jen „zákon o matrikách“). Nejčastěji se doklad vydává na žádost dotčené osoby, anebo člena rodiny, za které se dle zákona o matrikách považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Konkrétní příbuzenský vztah musí vyplývat buď z matričního zápisu, nebo jej úřad zjišťuje v informačním systému evidence obyvatel, anebo jej musí prokázat přímo žadatel o doklad.

Matriční doklad lze vydat i fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Každá fyzická osoba může požádat o doklad i prostřednictvím zmocněnce, ale v tomto případě je nutné, aby byla předložena mimo žádosti i plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele k jednání v dané věci.

Bez prokázání příbuzenského vztahu (tj. u člena rodiny) nebo bez prokázání jiného zákonem stanoveného důvodu pro vydání dokladu je možné žádat o matriční doklad libovolné osoby, pokud od provedení zápisu uplynula doba  více než 100 let u knihy narození, nebo 75 let u knih manželství nebo 30 let u knihy úmrtí. Uvedené vyplývá z § 25b zákona o matrikách.

Matriční doklad je možné vydat až po úhradě příslušného správního poplatku.

Správní poplatek za vydání matričního dokladu je Kč 100, pokud žadatel neprokáže konkrétní důvod pro osvobození od uvedeného poplatku (např. písemnou výzvou k předložení dokladu za účelem vyřízení důchodu). Správní poplatek je možné uhradit na pokladně úřadu i bezhotovostním převodem. Úhrada kolkovými známkami není možná.

Pokud žadatel přiloží konkrétní finanční hotovost (bankovku) k písemné žádosti, je doručená částka předána na finanční účtárnu a společně s matričním dokladem je pak žadateli zasílán matriční doklad i se stvrzenkou o platbě. Matriční doklady se doručují do vlastních rukou adresáta.

V případě, že má být matriční doklad použit v zahraničí, může být nezbytné i jeho tzv. vyšší ověření krajským úřadem a vyznačení apostilní doložky (u Ministerstva zahraničních věcí). V této věci doporučujeme, aby si žadatel předem vyžádal informace u matrikářek, zda požadavky na další ověření vyplývají z mezinárodních smluv.

Kontakty na pracoviště matričního úřadu: Jana Bartošová – tel. č. 566 598 428, Ludmila Zemanová – tel. č. 566 598 429.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE