Městský úřad

Žádost o změnu jména nebo příjmení

/ Jana Bartošová

O změně jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen (evidován) k trvalému pobytu. Náležitosti žádosti a podmínky pro změnu …

O změně jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen (evidován) k trvalému pobytu. Náležitosti žádosti a podmínky pro změnu jména nebo příjmení vyplývají z § 72 až § 79 zákona č. 301/2000 Sb. (dále jen „zákon o matrikách“).

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které užívá žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být přiložený písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas rodiče učiněn před matričním úřadem, který o věci rozhoduje, musí být podpis na souhlasu s požadovanou změnou úředně úvěřen (viz § 76 odst. 3 zákona o matrikách). O změnu jména nebo příjmení dítěte mohou samozřejmě požádat oba rodiče společně, přičemž v žádosti je třeba uvést  jejich základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt) jako obecnou náležitost každého podání. Účastníky řízení je tedy vždy žadatel (zletilá osoba), nebo nezletilé dítě a jeho rodiče, event. jiní zákonní zástupci.

V odůvodnění žádosti doporučujeme uvést všechny skutečnosti, které jsou z Vašeho pohledu významné pro posouzení změny jména nebo příjmení. O žádosti úřad rozhoduje bez zbytečného odkladu, přičemž pokud nelze rozhodnout bezodkladně, činí lhůta pro vydání rozhodnutí 30 dnů. Ve složitých případech (např. při přerušení řízení, nebo při doručování do ciziny) může být lhůta pro rozhodnutí ovlivněna průběhem řízení. Není-li žádosti o změnu příjmeni nebo jména vyhověno, může se účastník odvolat ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení je stanoven správní poplatek 100 Kč, za změnu příjmení v ostatních případech a za změnu jména je stanoven správní poplatek 1000 Kč. Výše uvedené vyplývá z položky 11) Sazebníku, přílohy zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.)

V případě nejasností můžete kontaktovat matriční úřad osobně nebo jinou formou (tel. č. 566 598 428, tel. č. 566 598 429).

 

Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE