Povinnosti při nakládání s odpady pro podnikatele

Petr Kos  Sdílet článek na nebo

Při nakládání s odpady je třeba řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který je základním právním předpisem …

Při nakládání s odpady je třeba řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který je základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady.

Tento zákon praví, že odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Původcem odpadů je každá právnická  osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání a jako taková má řadu povinností, např. předcházení vzniku odpadů, v případě vyprodukování odpadů při podnikatelské činnosti zajistit jejich přednostní využití (recyklace, regenerace) nebo odstranění (spalování, skládkování apod.) způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Dále pak povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (§ 16 zákona stanoví řadu dalších povinností) – například odpady řádně třídit.


Původci odpadů jsou tedy nejen velké firmy, ale také  živnostníci (např.: kadeřnice, malý obchod, účetní, provozovatel restaurace apod.). Ti jsou povinni vyprodukovaný odpad likvidovat v souladu se zákonem. Jeho dodržování kontrolují orgány státní správy a případná porušení přísně trestají vysokými pokutami.

Při porušení povinností původce odpadů může orgán obce v přenesené působnosti uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, pokutu do výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zákona).


Podle § 39 odst. 1 zákona, jsou původci odpadů povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. V případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za příslušný kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za rok, jsou původci povinni dle § 39 odst. 2 zákona zasílat hlášení o produkci a nakládání s odpady a to prostřednictvím ohlašovacího portálu ISPOP vždy do 15. února následujícího roku. Za porušení těchto povinností může inspekce životního prostředí nebo příslušný obecní úřad s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč (§66 odst.2 zákona).

Z toho vyplývá, že jako původce odpadů je podnikatel povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i těmi sebemenšími (např. i s plastovými či papírovými obaly, zbytky zeleniny či masa, prošlými zákusky apod.), bylo nakládáno podle zákona včetně prováděcích právních předpisů.                                                                                                                                                         Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávněným k nakládání s nimi. Plnění této povinnosti je pak povinen prokázat případné kontrole. To znamená předložit smlouvu na odstraňování odpadu uzavřenou  s oprávněnou firmou, např. TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, nebo dalšími oprávněnými osobami, jejichž seznam je k dispozici na https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni