Vyhláška č. 2/2015 o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě

Zbyněk Grepl  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č.2/2015 o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě Zastupitelstvo města …

Město Nové Město na Moravě

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č.2/2015

o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 4. zasedání usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

a)        obsah technické mapy města Nové Město na Moravě (dále jen „technická mapa města“) nad rámec základního obsahu technické mapy měst

[1],

b)        povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města,

c)        podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1)   Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy města subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy města včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je městem pověřená fyzická nebo právnická osoba uvedená v provozní dokumentaci technické mapy města zveřejněné na internetových stránkách města Nové Město na Moravě.

(2)   Za změny týkající se obsahu technické mapy města se považují pro účely této vyhlášky:

a)        výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,

b)        výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,

c)        výsledky odstranění staveb.

Čl. 3

Obsah technické mapy města nad rámec základního obsahu technické mapy města

Prvky obsahu technické mapy města, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy města (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy města“), jsou uvedeny v Příloze této vyhlášky.

Čl. 4

Ohlašovací a dokladovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy města

Povinnost ohlásit a doložit všechny změny týkající se obsahu technické mapy města má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy města.

Čl. 5

Podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy města předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby[2] v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem[3] výkonnému správci technické mapy města, který písemně potvrdí její převzetí.

(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy města podle odst.1.

a)        u staveb vyžadujících vydání kolaudačního souhlasu, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,

b)        u staveb, které je možno užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu, spolu s oznámením o užívání stavby,

c)        u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,

d)       u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy města do 30 dnů od provedení ohlašované změny.

(3)   Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy města zveřejněná na internetových stránkách města.

(4)   Geodetická část dokumentace se předává

a)        na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy města, nebo

b)        dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy města.

Čl. 6

Účinnost

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.2015

2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 1/1992 o digitální technické mapě města Nového Města na Moravě.

…………………….                                                                  ……………………..

Stanislav Marek                                                                     Michal Šmarda

místostarosta                                                                                      starosta

Vyvěšeno dne: 26.6.2015

Sňato dne: 15.72015

Příloha k obecně závazné vyhlášce města Nové Město na Moravě č.2/2015 o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě

Prvky rozšiřující obsah technické mapy města

1.      Polohopis

1.1  Hranice

Plot (zděný, dřevěný, kovový, živý) s rozlišením a bez rozlišení vlastníka

Rozhraní ploch s podrobným rozlišením povrchů ( zpevněný-nezpevněný, asfalt-dlažba….)

vstup na pozemek

1.2 Druhy povrchu terénu

Rákosí

Povrchová těžební činnost bez rozlišení

Hliniště,pískoviště, těžba zeminy

1.3  Stavební objekty

Technologie a pevné konstrukce obrysem

Propustky a mostky

Protipovodňová opatření

Herní prvky s rozlišením druhu

Městský mobiliář s rozlišením druhu

1.4 Zařízení dopravní infrastruktury

Místní tabule

Dopravní zrcadlo

Staničníky

Zařízení dopravní infrastruktury umístěné na jiných objektech (dopravní značka na objektu, na povrchu…)¨

1.5   Technická infrastruktura na zemském povrchu

Označník s rozdělením typu sítě a druhu

Šachty s rozdělením typu sítě a druhu

Objekty technické infrastruktury umístěné na jiných objektech

Silnoproud – Solární panely

Kanalizace – liniová vpusť, šachty s rozdělením druhu

Plynovod – čichačka, kontrolní měřící vývod, odvodňovač, regulátor, kompenzátor,

Silnoproud – hlásič civilní ochrany s rozlišením druhu  (s rozlišením samostatně stojící a na  objektu )

Silnoproud – venkovní hodiny (s rozlišením samostatně stojící a na  objektu)

Silnoproud –, reproduktor (s rozlišením samostatně stojící a na  objektu)

Produktovod – trvale vystrojený vrt

Sdělovací-kamera kamerového systému (s rozlišením samostatně stojící a na  objektu)

Sdělovací- stožár vysílače

Hlásič požární ochrany, policejní hlásič

Hodiny

Rozhlas

1.6  Vodstvo

Limnigraf

1.7  Zeleň

Keř na veřejně přístupných prostranstvích ( rozlišením listnatý,jehličnatý )

Strom na veřejně přístupných prostranstvích ( s rozlišením listnatý, jehličnatý, ovocný)

2.      Měřičské body

3.                  Dopravní infrastruktura

Jednotlivé kolejnice

Výstražný majáček na nástupním ostrůvku

4.      Podzemní objekty

Stavební podzemní konstrukce

5.      Technická infrastruktura

Trasy bez rozlišení nebo neznámého účelu

6.      Výškopis

Samostatné výškové body

 


[1]     Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce.

[2]     § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

[3]     § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

Soubory ke stažení