Vyhláška č. 4/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se …

Město Nové Město na Moravě

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém zasedání č. XXVII. konaném dne  29.9.2014 pod bodem č……. programu, usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b) a c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Preambule

Veřejným pořádkem se rozumí souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se              a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upravené právními normami a jejichž zachování je významné pro zajištění klidného a spořádaného soužití.

Část I.

Čl. 1.

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí :

1.  Veřejné prostranství:

a)  vymezené území města vyznačené v přílohách č. 1 až 11 této vyhlášky

b)  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví

k tomuto prostoru1).

2.  Veřejně prospěšné zařízení – zařízení, které slouží veřejnosti a je umístěno na veřejném

prostranství (např. lavičky, nádoby na odpad, veřejné osvětlení, zařízení hřišť apod.).

3.  Chovatel psa, vlastník psa či osoba doprovázející psa – fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství  pod kontrolou či dohledem.

 

4.   Veřejná zeleň – stromy, stromořadí, keře, živé ploty, travnaté plochy, květinové

záhony, mobilní zeleň apod. na veřejných prostranstvích.

a)  Význam veřejné zeleně  je především ve tvorbě přirozeného životního prostředí,

omezuje negativní civilizační jevy. Je nezastupitelnou složkou životního prostředí, má

významnou  roli v uspořádání města.

b)  Veřejná zeleň slouží k rekreaci, koncentruje negativní účinky prostředí na lidský

organizmus a má krajinotvornou a estetickou funkci.

5. Správce veřejné zeleně – Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor investic a správy

majetku.

6   Veřejná produkce – pořádání sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav,

diskoték, případně dalších hromadných akcí s hudbou živou i reprodukovanou,

konaných na veřejném prostranství v rámci území města.

_____________________________________________

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

7.    Území města – území tvořené katastrálními územími :

– Nové Město na Moravě

– Hlinné

– Jiříkovice u Nového Města na Moravě

– Maršovice u Nového Města na Moravě

– Olešná na Moravě

– Petrovice u Nového Města na Moravě

– Pohledec

– Rokytno na Moravě

– Slavkovice

– Studnice u Rokytna

8.   Místní části města – území tvořené katastrálními územími :

– Hlinné

– Jiříkovice u Nového Města na Moravě

– Maršovice u Nového Města na Moravě

– Olešná na Moravě

– Petrovice u Nového Města na Moravě

– Pohledec

– Rokytno na Moravě

– Slavkovice

– Studnice u Rokytna

Část II.

Čl. 2.

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činnostmi, které by mohly v Novém Městě na Moravě (dále jen „město“) narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou zejména :

1. pořádání veřejných produkcí

2. volný pohyb psů po veřejných prostranstvích

3. zvláštní užívání veřejné zeleně

4. nepovolené vylepování plakátů, reklam, inzerátů apod.

5. žebrání

Čl. 3

Pořádání veřejných produkcí

1.    Veřejné produkce lze pořádat na území města mezi 8.00 hod. a 22.00 hod., pokud není

       Radou města povolena výjimka.

2.    Veřejné produkce v místních částech města lze pořádat mezi 8.00 hod. a 02.00 hod., pokud

       není Radou města povolena výjimka.

3.    Pořadatel veřejné produkce je povinen oznámit Městskému úřadu města, nejpozději devět

       (pracovních) dní před jejím konáním :

  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
  1. označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje        o jeho počátku a ukončení,
  2. předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
  1. počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
  1. údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
  1. údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,
  1. lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
  1. způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce2)
  1. způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany3).

Čl. 4

Pravidla pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích

1.  Není dovoleno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města a v místních částech města uvedených v přílohách č. 1 až 11 této vyhlášky

2.     Chovatel psa, vlastník psa či osoba doprovázející psa na veřejném prostranství na území města a v místních částech města je povinna mít psa označeného evidenční známkou pro psa (Příloha č. 12),  na vodítku, přičemž tuto povinnost nemá osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis4)

3.    Chovatel psa, vlastník psa či osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.

4.     Není dovolen vstup a koupání psů v rybníku Koupaliště, vstup psů na veřejná hřiště, pískoviště a dále na místa označená značkou uvedenou v Příloze č. 13 této vyhlášky. Pravidla pro vstup psů na hřbitovy jsou řešena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2003, kterou byl vydán Řád veřejného pohřebiště.

5.  Znečistí-li pes veřejné prostranství na území města a v místních částech města je jeho chovatel, vlastník či doprovázející osoba povinna tuto nečistotu odstranit5).

_______________________________________________

2) z.č.. 185/2001 Sb. o odpadech  a o změně některých dalších zákonů

3) z.č.. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

4) např. z.č. 329/2011  Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně  souvisejících  zákonů

    z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

5) § 47 odst.1, písm. d) zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích,  ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5

Zvláštní užívání veřejné zeleně

1)  Je zakázáno vjíždět motorovými vozidly do veřejné zeleně na území města včetně jeho

     místních částí. Tento zákaz se nevztahuje na oprávněné obslužné, údržbové a pěstitelské

     činnosti vykonávané v rámci běžné údržby veřejné zeleně.

2)  Zakazuje se provádět jakékoliv úpravy nebo výsadby na plochách veřejné zeleně bez

      souhlasu správce veřejné zeleně, vlastníka, popř. oprávněného uživatele této veřejné zeleně.

3)  Je zakázáno poškozování, ničení či znečišťování veřejné zeleně.

4)  Je zakázáno vstupování na květinové záhony.

Čl. 6

Nepovolené vylepování plakátů, reklam, inzerátů apod.

1)  Na veřejných prostranstvích na území města a místních částí města není dovoleno vylepování

plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů na objektech a zařízeních ve vlastnictví

města, mimo plochy k tomu určené.

2)  Není dovoleno jiné přechodné instalování (např. připevňovat drátem či provazem) plakátů,

inzerátů či jiných propagačních materiálů na objektech a zařízeních ve vlastnictví města.

Mimo plochy k tomu určené a schválené, je povoleno pouze s výslovným souhlasem města.

Čl. 7

Žebrání

Tato činnost je zakázána na Vratislavově náměstí, Komenského náměstí, na parkovištích a účelových plochách obchodních domů Lidl, Penny Market a Billa.

Část III.

Kontrola, sankce

Čl. 8

Kontrola

Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie města, pověření pracovníci příslušného orgánu města a Policie ČR.

Čl. 9

Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek ve smyslu zákona                č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Část IV.

Závěrečná ustanovení

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Nového Města na Moravě č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 12.3.2014.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Stanislav Marek                              Michal Šmarda                         Ing. Pavel Štorek

místostarosta                                     starosta                                 místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Soubory ke stažení