Vyhláška č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 7/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dana Wurzelová  Sdílet článek na nebo

  Obecně závazná vyhláška města Nového Města na Moravě č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. …

 

Obecně závazná vyhláška

města Nového Města na Moravě

č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 7/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 27. zasedání dne 29.09.2014 v bodu 6 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ vyhláška „ )

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 7/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

 

1. V článku 2 odst. (1) písm. b) zní:

 

 

Čl. 2

Poplatník, poplatek platí

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; v katastrálním území města Nové Město na Moravě a dále pak v katastrálním území obcí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice (dále jen tzv. „rekreant“).

 

2. Příloha č. 1 se mění a po změně zní:

 

Příloha č.1

 

Stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Na základě ustanovení § 10 b zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů :

 

 

Sazbu poplatku tvoří :

  1. částka až 250,- Kč za osobu – tzn. fyzickou osobu s trvalým pobytem ve městě a jednotlivých místních částech, fyzickou osobu, která má ve svém vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to v katastrálním území města Nové Město na Moravě a v katastrálním území obcí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice a kalendářní rok

 

  1. svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za osobu – tzn. fyzickou osobu s trvalým pobytem ve městě a jednotlivých místních částech a dále fyzickou osobu, která má ve svém vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to v katastrálním území města Nové Město na Moravě a v katastrálním území obcí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice a kalendářní rok

 

ad a) Město Nové Město na Moravě stanovuje tuto částku poplatku ve výši 230,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí a 250,- Kč na tzv. rekreanta s tím, že v návaznosti na § 10b odst.4, písm.a) zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, může tato paušální část poplatku činit až 250,- Kč za osobu a není třeba ji zdůvodňovat.

 

ad b) Město Nové Město na Moravě stanovuje tuto částku poplatku ve výši 250,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí a 250,- Kč na tzv. rekreanta s tím, že v návaznosti na § 10b odst.4, písm.b) zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, se jedná o částku dle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Výše této složky nesmí přesáhnout 750,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Pojem netříděný komunální odpad : Netříděným nebo-li směsným komunálním odpadem se rozumí odpad, z něhož nejsou vytříděny nebo již nelze vytřídit jiné složky komunálního odpadu zahrnuté v příloze č.1 k zákonu o odpadech. V praxi to znamená, že fyzická osoba vytřídí ve smyslu zákona o odpadech určité složky odpadu např. papír a lepenku, sklo, plasty, nebezpečné odpady a zbývající část odpadu se stane odpadem netříděným. Za netříděný komunální odpad bude považován i komunální odpad, u kterého nedošlo k vytřídění žádných složek odpadu a odpad je odložen na místo určení k odkládání směsného komunálního odpadu.

 

V případě fyzické osoby s trvalým pobytem je poplatek vyčíslen na jednu osobu, v případě tzv. rekreanta je poplatek vyčíslen na rekreační objekt bez ohledu na počet osob, které se v tomto objektu zdržují. Z tohoto důvodu je výše poplatku pro fyzickou osobu trvale bydlící a tzv. rekreanta rozdílná.

 

Účel místního poplatku

je především fiskální tj. získání finančních prostředků na zajištění provozu přijatého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . Povinnost platit poplatek mají tedy všechny fyzické osoby bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Sběr a přeprava netříděného komunálního odpadu je pouze částí nakládání s komunálním odpadem na území obce. Obec zajišťuje na tomto úseku souhrn činností ve prospěch všech svých obyvatel.

 

Stav obyvatel k 30.06.2013 dle evidence obyvatel je 10 081 osob

 

Skutečné náklady na výše uvedené činnosti v roce 2012 činily : 8 023 545 Kč

 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:

= 4 576 848,00 Kč

Po přepočtu na poplatek na 1 fyzickou osobu :

náklady : fyzické osoby trvale bydlící + cizinci + rekreanti

4 576 848 : (10 081 + 185 + 173) 10 439 osob = 438,43 Kč = 438,00 Kč

 

Částka stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je stanovena na základě výše uvedeného výpočtu na částku 250,- Kč / na fyzickou osobu / a 1 rok, tzn., že se nejedná o maximální výši stanovenou zákonem na fyzickou osobu a 1 kalendářní rok dle ustanovení § 10b), odst 4) písm.b) zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích, v pozdějším znění.

 

Poplatek dle Čl.2 písm.a)

a) za provoz systému 230,- Kč na fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města a místních částí a kalendářní rok

b) na základě skutečných

nákladů města předchozího

roku na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu 250,- Kč na fyzickou osobu a kalendářní rok

poplatek celkem 480,- Kč na fyzickou osobu a kalendářní rok

 

 

Poplatek dle Čl. 2 písm.b)

a) za provoz systému 250,- Kč na tzv. rekreanta(rekreační objekt) a kalendářní rok

 

b) na základě skutečných

nákladů města předchozího

roku na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu 250,- Kč na tzv. rekreanta(rekreační objekt) a kalendářní rok

poplatek celkem 500,- Kč na tzv. rekreanta(rekreační objekt) a kalendářní rok

 

 

Čl. 2

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

Stanislav Marek Michal Šmarda Ing. Pavel Štorek

místostarosta města starosta města místostarosta města

 

 

 

 

 

razítko města

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :

 

Sňato z úřední desky dne :

 

 

Soubory ke stažení