Vyhláška č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Dana Wurzelová  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na …

Město Nové Město na Moravě

Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 2.zasedání dne 15.12.2014, usnesením přijatým pod bodem č.6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Nové Město na Moravě touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad Nové Město na Moravě (dále jen „správce poplatku“). (3) Pro účely této vyhlášky se městem Nové Město na Moravě rozumí i jeho místní části (Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice), není-li dále stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 3 Skupiny veřejného prostranství Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapách v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. Veřejné prostranství je pro účely této vyhlášky rozděleno do dvou skupin: I. skupina: centrum města Nové Město na Moravě – Palackého náměstí, Vratislavovo náměstí, Komenského náměstí, Masarykova ulice, II. skupina: ostatní území města Nové Město na Moravě a místní části Nového Města na Moravě (Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice).

Čl. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejméně 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže předcházející pracovní den. (2) V ohlášení poplatník uvede a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku. (3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6 Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den při:                      I.skupina II.skupina

a) provádění výkopových prací – na zpevněných plochách (vozovky, chodníky) 10,-Kč 10,-Kč – na ostatních plochách veřejného prostranství 5,-Kč 4,-Kč

b) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – stánkový prodej nebo přímo z vozidla 40,-Kč 30,-Kč

c) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje při pouti, trzích, jarmarcích pořádaných městem Nové Město na Moravě – stánkový prodej při komerčních a řemeslných trzích 50,-Kč 40,-Kč – stánkový prodej při farmářských trzích 20,-Kč 20,-Kč

d) umístění dočasného zařízení k poskytování služeb – čištění peří, opravy děštníků, broušení nářadí, apod. 10,-Kč 7,-Kč e) umístění reklamního zařízení – přenosná zařízení umístěná na ploše 30,-Kč 20,-Kč

f) umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí – při pouti nebo v rámci samostatné akce 5,-Kč 5,-Kč

g) umístění zařízení cirkusu – na zpevněných i ostatních plochách ———– 5,-Kč

h) umístění dočasných skládek různých materiálů – stavební materiál i ostatní materiál 8,-Kč 6,-Kč

i) umístění dočasných stavebních zařízení – stavební stroje a zařízení stavenišť, lešení 6,-Kč 4,-Kč

j) pořádání kulturních a sportovních akcí se vstupným 2,-Kč 1,-Kč

k) pořádání reklamních akcí 10,-Kč 8,-Kč

l) po potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč 8,-Kč

2) Město stanovuje poplatek paušální částkou takto: za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla – za každý měsíc: – vozidla fyzických a právnických osob pro podnikatelské účely ———– 700,-Kč – vozidla fyzických osob v počtu 1 parkovací místo na 1 osobu –———- 200,-Kč

Čl. 7 Splatnost poplatku (1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství, vyjma poplatku dle čl.6, odst.1c), odrážka první „stánkový prodej při komerčních a řemeslných trzích“ , který je splatný vždy předem a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání akce. (2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže předcházející pracovní den.

Čl. 8 Osvobození (1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely .

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) kulturní, sportovní a náboženské akce, pořádané na veřejném prostranství bez vstupného.

b) umístění lešení, které je průchodné v celé jeho délce a v minimální šíři 1,5 m nebo které umožňuje průchod chodníku ve stejné minimální šíři a které není postaveno déle než 14 dnů.

c) umístění jednoho přenosného reklamního zařízení s nabídkou vlastních výrobků nebo služeb před vlastní provozovnou, pokud nezabírá plochu větší než 1m2 a umožňuje průchod chodcům v minimální šíři 2,0 m.

d) umístění pohostinské zahrádky před vlastní provozovnou, umístění prodejní pultu a vystavení prodávaného zboží před vlastní provozovnou, pokud nezabírá plochu větší než 8 m2 a umožňuje průchod chodcům v minimální šíři 2,0 m.

e) umístění stánku s vlastními výrobky a předváděním tradičních lidových řemesel při pořádání jarmarku v rámci oslav města Nova Civitas a Slavností medu.

f) Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, při provádění všech prací, potřebných pro provoz, údržbu a opravy vodovodní a kanalizační sítě, maximálně však po dobu 10 pracovních dnů.

g) Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, včetně jeho dodavatelů, při provádění investičních a rekonstrukčních staveb v rámci budování a údržby vodovodní a kanalizační sítě, maximálně však po dobu 10 pracovních dnů.

h) Město Nové Město na Moravě a organizace zřízené či založené městem, včetně jejich dodavatelů, při provádění stavebních prací pro investiční a údržbové akce, jejichž jsou investorem.

Čl. 9 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předepsaným seznamem. (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2014 o místních poplatcích ze dne 23.6.2014.

Čl. 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.1.2015.

…………………….. . ………………………. .

Michal Šmarda       starosta

Stanislav  Marek    místostarosta

Soubory ke stažení