Vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dana Wurzelová  Sdílet článek na nebo

Obecně závazná vyhláška města Nového  Města na Moravě č.7/2013 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 21. zasedání dne 30.09.2013 v bodu 12. usneslo …

Obecně závazná vyhláška

města Nového  Města na Moravě

č.7/2013

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 21. zasedání dne 30.09.2013 v bodu 12. usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ vyhláška „ )

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(dále jen „poplatek“)

Čl. 1

Správa poplatku

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Novém Městě na Moravě (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník, poplatek platí

(1)Poplatník:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba,

1. která má ve městě a jednotlivých místních částech města trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; v katastrálním území města Nové Město na Moravě a dále pak v katastrálním území obcí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice (dále jen tzv. „rekreant“).

(2)Poplatek platí:

ad a)  za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Tato osoba je povinna správci poplatku  oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

ad b) má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování.
 3. Poplatník dle čl.2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku na kterém je stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo číslo popisné stavby, ve které se byt nachází a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl.4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 odst.1, písm. a) této vyhlášky činí 480,- Kč za kalendářní rok a je tvořena

 1. z částky 230,- Kč za kalendářní rok a

b)  z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Její výše je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu  a kalendářní rok je  stanoveno v příloze č.1 této vyhlášky, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 odst.1, písm. b) této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena

a)   z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)  z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Její výše je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu  a kalendářní rok je  stanoveno v příloze č.1 této vyhlášky, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka dle čl.2 odst.(1) písm.a) bodu 1. této vyhlášky je splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku, a to buď jednorázově nebo ve dvanácti stejných splátkách.
 2. Poplatek pro poplatníka dle čl.2 odst.(1) písm.b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.6.příslušného kalendářního roku.
 3. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. (1) písm. a) bodu 2.,3. a 4. je splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku, a to jednorázově.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1)   Od poplatku jsou  osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. (1) písm. a) :

a)    ve výkonu trestu odnětí svobody (nepodmíněném)

 1. žijící mimo město v zahraničí prokazatelně po dobu nejméně 6 měsíců
 2. kteří jsou  současně poplatníky dle čl. 2 odst. (1)  písm. b)
 3. umístěni  ve zdravotnických zařízeních poskytujících ústavní péči1) po dobu nejméně 6 měsíců
 4. ve věku do 18 let pobývající ve zdravotnickém zařízení, v ústavní a ochranné výchově po dobu delší než 3 měsíce

2) Úleva 50% z celkové výše poplatku se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 odst.(1) písm. a):

 1. studujícímu přechodně (nejdéle po dobu 9 měsíců) mimo město do 26 let věku včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou
 2. nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou

3) Úleva ve výši 240,-Kč z celkové  výše poplatku na jednoho poplatníka v domácnosti se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 odst. (1) písm. a):

a)   donášející svozovou nádobu dále než 100m. Tato úleva je stanovena v příloze č.2 této vyhlášky, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků po prvé upomínce správce poplatku vyměří platebním výměrem na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1)  Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2)  Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 10

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá  účinnosti  dne 1.1.2014.

            Stanislav Marek                          Michal Šmarda                        Ing. Pavel Štorek

místostarosta města                     starosta  města                               místostarosta města

razítko města

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sňato z úřední desky dne :

______________

1) Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

Příloha č.1

Stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Na základě ustanovení § 10 b zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,  platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  :

Sazbu poplatku tvoří :

 1. částka až 250,- Kč za osobu – tzn. fyzickou osobu s trvalým pobytem ve městě a jednotlivých místních částech, fyzickou osobu, která má ve svém vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to  v katastrálním území města Nové Město na Moravě a v katastrálním území obcí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice a kalendářní rok
 1. svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za osobu – tzn. fyzickou osobu s trvalým pobytem ve městě  a jednotlivých místních částech a dále fyzickou osobu, která má ve svém vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to v katastrálním území města Nové Město na Moravě a v katastrálním území obcí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice a kalendářní rok

ad a)  Město Nové Město na Moravě stanovuje tuto částku poplatku ve výši 230,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí a  250,- Kč na tzv. rekreanta s tím, že v návaznosti na § 10b odst.4, písm.a) zákona  č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, může tato paušální část poplatku činit až 250,- Kč za osobu a není třeba ji zdůvodňovat.

ad b) Město Nové Město na Moravě stanovuje tuto částku poplatku ve výši 250,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí a  250,- Kč na tzv. rekreanta s tím, že v návaznosti na § 10b odst.4, písm.b) zákona  č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, se jedná o částku dle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Výše této složky nesmí přesáhnout 750,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Pojem netříděný komunální odpad : Netříděným nebo-li směsným komunálním odpadem se   rozumí odpad, z něhož nejsou vytříděny nebo již nelze vytřídit jiné složky komunálního odpadu  zahrnuté v příloze č.1 k zákonu o odpadech . V praxi to znamená, že fyzická osoba vytřídí ve  smyslu zákona o odpadech určité složky odpadu např. papír a lepenku, sklo, plasty, nebezpečné odpady a zbývající část odpadu se stane odpadem netříděným. Za netříděný komunální odpad bude považován i komunální odpad, u kterého nedošlo k vytřídění žádných složek odpadu a odpad je odložen na místo určení k odkládání směsného komunálního odpadu.

V případě fyzické osoby s trvalým pobytem  je  poplatek vyčíslen  na jednu osobu, v případě tzv. rekreanta je  poplatek  vyčíslen na rekreační objekt bez ohledu na počet osob, které se v tomto objektu zdržují. Z tohoto důvodu je výše  poplatku pro fyzickou osobu trvale bydlící a tzv. rekreanta  rozdílná.

Účel místního poplatku

je především fiskální tj. získání finančních prostředků na zajištění provozu přijatého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . Povinnost platit poplatek mají tedy všechny fyzické osoby bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Sběr a přeprava netříděného komunálního odpadu je pouze částí nakládání s komunálním odpadem na území obce. Obec zajišťuje na tomto úseku souhrn činností ve prospěch všech svých obyvatel.

Stav obyvatel k 30.06.2013 dle evidence obyvatel je  10 081 osob

Skutečné náklady na výše uvedené činnosti v roce 2012 činily : 8 023 545 Kč

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:

= 4 576 848,00 Kč

Po přepočtu na poplatek na 1 fyzickou osobu :

náklady : fyzické osoby trvale bydlící  + cizinci + rekreanti

4 576 848 : (10 081  + 185 + 173) 10 439 osob =  438,43 Kč   =  438,00  Kč

Částka stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je stanovena na základě výše uvedeného výpočtu na částku 250,- Kč / na fyzickou osobu /  a 1 rok, tzn., že se nejedná o maximální výši stanovenou zákonem na fyzickou osobu a  1 kalendářní rok dle ustanovení § 10b), odst 4) písm.b) zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích, v pozdějším znění.

Poplatek dle Čl.2 písm.a)

a za provoz systému                                        230,- Kč na fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města a místních částí  a kalendářní rok

 1. na základě skutečných

nákladů města předchozího

roku na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu                                 250,- Kč na fyzickou osobu a kalendářní rok

poplatek celkem                                     480,- Kč na fyzickou osobu a kalendářní rok

Poplatek dle Čl. 2 písm.b)

a) za provoz systému                                                   250,- Kč na tzv. rekreanta(rekreační objekt) a kalendářní rok

b)  na základě skutečných

nákladů města předchozího

roku na sběr a svoz netříděného

komunálního odpadu                                             250,- Kč na tzv. rekreanta(rekreační objekt) a kalendářní rok

poplatek celkem                                                 500,- Kč na tzv. rekreanta(rekreační objekt) a kalendářní rok

Příloha č. 2

ÚLEVA NA  MÍSTNÍM POPLATKU

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(dále jen místní poplatek)

pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě a jednotlivých místních částech,   bydlících  pro svozovou techniku v nedostupných místech , donosná vzdálenost delší než  100 m

1)Místní část HLINNÉ

I.donos nádoby na přístupná místa

číslo popisné 47

číslo popisné 56

číslo popisné 45

2)Místní část JIŘÍKOVICE

I.sběrné místo „u rybníka“

číslo popisné 48

číslo popisné 48

číslo popisné 61

II. samota – donos nádoby na přístupné místo

číslo popisné 47

3)Místní část MARŠOVICE

I. sběrné místo „u Sysu“ u č.p. 26.

číslo popisné 22

číslo popisné 22

II. sběrné místo „u rybníka“

číslo popisné 17

číslo popisné 17

číslo popisné 85

číslo popisné 90

III. sběrné místo „křižovatka státní silnice a MK“

číslo popisné č.p. 57 (TP č.p. 73)

4)Místní část – OLEŠNÁ

I.sběrné místo „u Nečasu“

číslo popisné 111

číslo popisné 110

číslo popisné 11

II. donos nádoby ke „státní silnici č.19“

číslo popisné 101

číslo popisné 101

číslo popisné 108

číslo popisné 108

III.donos  nádoby na přístupná místa

číslo popisné 42

číslo popisné 113 ( TP č.2)

číslo popisné 61

číslo popisné 91

číslo popisné 21

číslo popisné 97

číslo popisné 112

IV. sběrné místo „u Kachlíků“/ léto a „ na návsi“/zima

číslo popisné 95

číslo popisné 94

číslo popisné 34

číslo popisné 90

číslo popisné 69

číslo popisné 116

V. sběrné místo „na návsi“

číslo popisné 51

VI. sběrné místo u mostku

číslo popisné 115

VII. donos nádoby k hlavní silnici  „CINCIDORF“ – samota

číslo popisné 73

číslo popisné 89

VIII . U těchto občanů jsou pro zimní období nádoby 110 l nahrazeny popelnicovým kontejnerem, tento bude vyvážen dle potřeby a stavu příjezdové komunikace –  bez slev:

číslo popisné 30

číslo popisné 29

číslo popisné 28

5)Místní část PETROVICE

I.donos nádoby na přístupná místa

číslo popisné 1

číslo popisné 2

číslo popisné 6

II. sběrné místo u domu č.p. 59

číslo popisné 41

číslo popisné 53

číslo popisné 75

bez slev – donosná vzdálenost do 100 m

číslo popisné 59

číslo popisné 61

číslo popisné 63

6)Místní část POHLEDEC

I. „samota u Zubří“

číslo popisné 45

7) Místní část ROKYTNO

I.donos nádoby na přístupná místa

číslo popisné 24

8)Místní část SLAVKOVICE

I. sběrné místo u „Ločárku „ 

číslo popisné 120

číslo popisné 107

číslo popisné 95

II. sběrné místo u křižovatky MK – bez slevy

číslo popisné 83

9) Místní část STUDNICE

I. samoty – svoz nádoby na přístupná místa

číslo popisné 12

číslo popisné 11 E

10) NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

I.“Horní Dvůr „

číslo popisné 388

číslo popisné 387

II. sběrné místo na „ul.Nečasova“

číslo popisné 1440

číslo popisné 1451

III. sběrné místo na„ulici Nezvalova“

číslo popisné 203

IV. donos nádoby na „ulici Brněnská“

číslo popisné 251

číslo popisné 251

číslo popisné 145

číslo popisné 252

číslo popisné 247

číslo popisné 245

bez slev – donosná vzdálenost do 100 m

číslo popisné 477

číslo popisné 1390

číslo popisné 1392

V. „SVÁROV“ – Petrovická – sběrné místo u hlavní silnice

číslo popisné 304

číslo popisné 311

číslo popisné 1329

VI. „ulice Jánská“  – sběrné místo u mostku  – bez slev – donos do 100 m

číslo popisné 274

číslo popisné 479

číslo popisné 320

číslo popisné 318

číslo popisné 280

číslo popisné 477

Soubory ke stažení