Dispozice pronájmu nemovitostí pro provozování kamenolomu včetně podmínek spolupráce při provozu kamenolomu

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t    v souladu s ustanovením § 39 zákona č. …

město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

  

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento nemovitý majetek:

 

část pozemku p. č. 3732/3 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře cca 927 m2 včetně vážního zařízení, pozemek p. č. 3730 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2 včetně administrativní buňky, část pozemku p. č. 3743 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 430 m2, pozemek p. č. 3732/4 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 27583 m2, pozemek p. č. 3732/1 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 5981 m2 a pozemek p. č. 3723/2 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 1235 m2, vše v k. ú. Nové Město na Moravě, a to dle situačního zákresu, viz. příloha č. 1, a za těchto dalších podmínek

 

Soubor nemovitostí je nabízen:

  • za nájemné 300.000 Kč / rok bez DPH. Nabízené nemovitosti jsou nabízeny za účelem jejich užívání k zajištění provozu kamenolomu, těžby a zpracování vytěženého kamene, případně dalších prací stanovených a umožněných v rámci podmínek rozhodnutí příslušného obvodního báňského úřadu. Nájemní smlouva dle přílohy č. 2. bude uzavřena na dobu určitou do doby vytěžení zásob kamenolomu Nové Město na Moravě a vyklizení těžebního prostoru dle příslušných rozhodnutí obvodního báňského úřadu, nejdéle však na dobu 10 let od účinnosti smlouvy,
  • současně s uzavřením nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o spolupráci při provozu kamenolomu dle přílohy č. 3, na základě které bude nájemce mj. oprávněn těžit a od města kupovat surový kámen za nabídnutou částku v Kč / m3 bez DPH, s tím, že min. úplata za prodej surového kamene je 50 Kč / m3 bez DPH

 

Žádost – nabídku o pronájem nabízených nemovitostí můžou podat pouze ti zájemci, kteří složí – převedou na depozitní účet města Nového Města na Moravě vedeného u KB a.s. č. ú.: 6015-1224751/0100 jako variabilní symbol uvádějte IČ, nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, jistinu ve výši 100.000 Kč.  Neúspěšným uchazečům se složená jistina nejpozději do 30 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek vrací. Složená jistina se u vítězného uchazeče započítává do nájemného.

 

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o spolupráci při provozu kamenolomu do 30 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o uzavření příslušných smluv nemá zájem.

 

Písemná žádost-nabídka o pronájem nabízených nemovitostí musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku za prodej surového kamene v Kč / m3 bez DPH

5/ podepsané návrhy nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci při provozu kamenolomu

6/ návrh časového a věcného harmonogramu provozování kamenolomu

 

Žádost-nabídka o pronájem musí být podána v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.08.2018 v 13:00.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem pozemků kamenolomu“, na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené nemovitosti poskytne Petr Ptáček, referent odboru správy majetku města, tel: 724 775 894, e-mail: petr.ptacek@meu.nmnm.cz. Zájemci se mohou se stavem nabízených nemovitostí seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

 

Z výběrového řízení budou vyřazeny žádosti-nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku pronájmu nemovitostí a prodeje surového kamene zrušit a neuzavřít smlouvy s žádným uchazečem.

 

 

Přílohy:

č. 1 – situační zákres předmětu nájmu

č. 2 – nájemní smlouva

č. 3 – smlouva o spolupráci při provozu kamenolomu

č. 4 – specifikace množství zásob kameniva

Soubory ke stažení