Úřední deska

Úřední deska Městského úřad Nové Město na Moravě - stav ke dni 20.07.2018
Klasická úřední deska je umístěna na Vratislavově náměstí před budovou radnice.

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]

Evid.číslo Vyvěšeno Obsah Příloha Zapsal
266/2018od 04.07.2018
do 20.07.2018
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 25.6.2018.266-1.pdf [536 kB]
Stará Lenka
566 598 312
269/2018od 09.07.2018
do 25.07.2018
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/35412, II/354, směr Blatiny269-1.pdf [254 kB]
Stará Lenka
566 598 312
251/2018od 25.06.2018
do 25.07.2018
Podmínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2018.251-1.pdf [85 kB]
Stará Lenka
566 598 312
230/2018od 13.06.2018
do 25.07.2018
Veřejná vyhláška k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Jimramov.230-1.pdf [74 kB]
Stará Lenka
566 598 312
271/2018od 10.07.2018
do 26.07.2018
Veřejná vyhláška - oznámení - opatřen obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu ORP MěÚ Nové Město na Moravě.271-1.pdf [269 kB]
Stará Lenka
566 598 312
273/2018od 11.07.2018
do 27.07.2018
Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení - posílení vodních zdrojů a zkapacitnění vodovodu v Jimramově.273-1.pdf [126 kB]
Stará Lenka
566 598 312
272/2018od 11.07.2018
do 27.07.2018
Veřejná vyhláška - oznámení - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v územním obvodu ORP MěÚ Nové Město na Moravě, z důvodu pořádání sportovní akce "Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů VYSOČINA 2018".272-1.pdf [250 kB]
Stará Lenka
566 598 312
274/2018od 12.07.2018
do 30.07.2018
Záměr města na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 71 v I. NP v k.ú. Petrovice.274-1.pdf [73 kB]
Stará Lenka
566 598 312
241/2018od 15.06.2018
do 01.08.2018
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na petici k podpoře kandidátní listiny.241-1.pdf [68 kB]
Stará Lenka
566 598 312
240/2018od 15.06.2018
do 01.08.2018
Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny příslušnému obecnímu úřadu.240-1.pdf [48 kB]
Stará Lenka
566 598 312
275/2018od 13.07.2018
do 02.08.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.8.2018 od 7.30 do 15.30 hod., vypnutá oblast: Nové Město na Moravě, ul. Petrovická - č.312 - odběratelská trafostanice Schwartz 1+2,ul. Petrovická č. 587 (Pegas-Šincl s.r.o.), č. 618 (Manifik, s.r.o.), skladová plocha Emont, odb. trafostanice NMNM družstvo č. 200536 (ZD č. 857, Envirex č. 861).275-1.pdf [37 kB]
Stará Lenka
566 598 312
270/2018od 10.07.2018
do 02.08.2018
Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva města Nové Město na Moravě.270-1.pdf [37 kB]
Stará Lenka
566 598 312
243/2018od 19.06.2018
do 02.08.2018
Veřejná vyhláška k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Radňovice.243-1.pdf [77 kB]
Stará Lenka
566 598 312
278/2018od 19.07.2018
do 06.08.2018
Oznámení o disponování s majetkem - záměr prodat - v domě č.p. 1010, 1011 na ul. Křičkova do výl. vlastnictví bytovou jednotku, v domě č.p. 1294, 1295 na ul. Mírová do výl. vlastnictví bytovou jednotku, v domě č.p. 726, 727, 728 na ul. Tyršova do výl. vlastnictví bytovou jednotku278-1.pdf [111 kB]
Stará Lenka
566 598 312
277/2018od 19.07.2018
do 06.08.2018
Oznámení o disponování s majetkem města, pronájem nemovité věci p. č. 180/1 (vodní plocha, rybník), p. č. 180/2 (vodní plocha, rybník), p. č. 180/3 (vodní plocha, rybník), p. č. 180/4 (vodní plocha, rybník), p. č. 180/5 (vodní plocha, rybník) v k. ú. Slavkovice 277-1.pdf [55 kB]
Stará Lenka
566 598 312
281/2018od 20.07.2018
do 07.08.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - část obce NMNM - Masarykova č. 134 (Penny market, Novák maso - uzeniny), ul. Budovatelů č. 1186 - autodíly Slavíček, mléčný automat, veřejné osvětlení) 281-1.pdf [36 kB]
Stará Lenka
566 598 312
280/2018od 20.07.2018
do 07.08.2018
Oznámení o disponování s majetkem - odprodej nemovité věci část p. č. 709 (72m2) a část p. č. 708 (161m2) v k.ú. NMNM280-1.pdf [114 kB]
Stará Lenka
566 598 312
276/2018od 18.07.2018
do 15.08.2018
Oznámení Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových o výběrovém řízení s aukcí čís. BZR/10/2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého a movitého majetku v k. ú. Vlachovice u Rokytna276-1.pdf [610 kB]
Stará Lenka
566 598 312
262/2018od 02.07.2018
do 20.08.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.262-1.pdf [94 kB]
Stará Lenka
566 598 312
255/2015od 20.08.2015
do 21.08.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.)255-1.pdf [231 kB]
Stará Lenka
566 598 312
233/2018od 14.06.2018
do 23.08.2018
Záměr města na pronájem prostor sloužících k podnikání - objekt č. p. 351 na Monseově ul. v Novém Městě na Moravě o celkové výměře podlahové plochy cca 523 m2. blíže v pdf 233-1.pdf [80 kB]
Stará Lenka
566 598 312
232/2018od 14.06.2018
do 23.08.2018
Záměr města na prodej nemovitosti pozemku parc. č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 438 m2, jehož součástí je stavba č.p. 351 (rodinný dům), pozemek parc. č. 106 (zahrada) o výměře 194 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě. Soubor nemovitostí je nabízen za minimální kupní cenu ve výši 4.410.000 Kč. blíže v pdf 232-1.pdf [99 kB]
Stará Lenka
566 598 312
292/2015od 11.09.2015
do 12.09.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě).292-1.pdf [184 kB]
Stará Lenka
566 598 312
267/2018od 04.07.2018
do 24.09.2018
Celoplošná deratizace v Novém Městě na Moravě, místních částech Maršovice a Pohledec.267-1.pdf [378 kB]
Stará Lenka
566 598 312
378/2015od 09.11.2015
do 10.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).378-1.pdf [158 kB]
Stará Lenka
566 598 312
254/2018od 27.06.2018
do 27.12.2018
Harmonogram dotačních programů a výzev na rok 2019. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů. Dotační program v oblasti sportu a tělovýchovy - Zkvalitnění sportovišt. Dotační program v oblasti sportu a tělovýchovy - Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme. Výzva k předkládání žádostí na podporu mimořádných počinů. Dotační program v oblasti kultury - Novoměstská kultura 2019.Dotační program v sociální oblasti - Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci.254-1.pdf [820 kB]
Stará Lenka
566 598 312
188/2018od 07.05.2018
do 03.01.2019
Oznámení Mikroregionu Novoměstsko o schválení a zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 ze dne 30.4.2018.188-1.pdf [18 kB]
Stará Lenka
566 598 312
19/2018od 16.01.2018
do 03.01.2019
Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 3 Mikroregionu Novoměstsko.19-1.pdf [19 kB]
Stará Lenka
566 598 312
4/2018od 04.01.2018
do 03.01.2019
Oznámení pro občany města NMNM a jeho místních částí o výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.4-1.pdf [43 kB]
Stará Lenka
566 598 312
412/2017od 14.12.2017
do 03.01.2019
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů Mikroregionu Novoměstsko (rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020, rozpočtové opatření).412-1.pdf [48 kB]
Stará Lenka
566 598 312
86/2017od 21.03.2017
do 03.01.2019
Zveřejnění základních ekonomických nástrojů města.86-1.pdf [32 kB]
Stará Lenka
566 598 312
51/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 42/2016 (Město Nové Město na Moravě - Portimo, o.p.s. Nové Město na Moravě).51-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
52/2016od 12.02.2016
do 13.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.43/2016 (Město Nové Město na Moravě x Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě).52-1.pdf [241 kB]
Stará Lenka
566 598 312
62/2016od 16.02.2016
do 16.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 49/2016 (Město Nové Město na Moravě - Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě).62-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
56/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 61/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.)56-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
57/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě).57-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
58/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 60/2016 (Město Nové Město na Moravě - TJ Nové Město na Moravě z.s.).58-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
59/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 58/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s.Nové Město na Moravě)59-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
60/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 57/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě)60-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
61/2016od 16.02.2016
do 17.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 54/2016 (Město Nové Město na Moravě - SFK Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě).61-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
71/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 97/2016 (Město Nové Město na Moravě - Lysina lenina Křídla)71-1.pdf [235 kB]
Stará Lenka
566 598 312
72/2016od 23.02.2016
do 24.02.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 98/2016 (Město Nové Město na Moravě - fyzická osoba).72-1.pdf [246 kB]
Stará Lenka
566 598 312
279/2018od 20.07.2018
do 01.03.2019
Dotační program pro poskytování dotací na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasády domů279-1.pdf [100 kB]
Stará Lenka
566 598 312
77/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 116/2016 (Město Nové Město na Moravě - OREL jednota Nové Město na Moravě).77-1.pdf [252 kB]
Stará Lenka
566 598 312
78/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 118/2016 (Město Nové Město na Moravě - Bike Events s.r.o. Tišnov).78-1.pdf [243 kB]
Stará Lenka
566 598 312
79/2016od 01.03.2016
do 02.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č.117/2016 (Město Nové Město na Moravě - Římskokatolická farnost Olešná na Moravě).79-1.pdf [408 kB]
Stará Lenka
566 598 312
84/2016od 03.03.2016
do 04.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 141/2016 (Město Nové Město na Moravě - Komorní hudba dnes o.s. Žďár nad Sázavou).84-1.pdf [244 kB]
Stará Lenka
566 598 312
97/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 160/2016 (Město Nové Město na Moravě - Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.).97-1.pdf [242 kB]
Stará Lenka
566 598 312
98/2016od 10.03.2016
do 11.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotací č. 161/2016 (Město Nové Město na Moravě - Obec Zubří a Obec Křídla).98-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
48/2018od 31.01.2018
do 01.04.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Studnice u Rokytna.48-1.pdf [54 kB]
Stará Lenka
566 598 312
46/2018od 31.01.2018
do 01.04.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě. 46-1.pdf [55 kB]
Stará Lenka
566 598 312
45/2018od 31.01.2018
do 01.04.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Slavkovice.45-1.pdf [53 kB]
Stará Lenka
566 598 312
44/2018od 31.01.2018
do 01.04.2019
Oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Olešná na Moravě.44-1.pdf [56 kB]
Stará Lenka
566 598 312
158/2018od 19.04.2018
do 02.04.2019
Závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2017, rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled na rok 2019 - 2020, informace o zveřejnění na webových stránkách svazku.158-1.pdf [220 kB]
Stará Lenka
566 598 312
213/2018od 29.05.2018
do 03.04.2019
Rozpočtové opatření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko č. 3 schváleno předsednictvem dne 25.5.2018.213-1.pdf [34 kB]
Stará Lenka
566 598 312
179/2018od 02.05.2018
do 03.04.2019
Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 1 schváleno předsednictvem dne 28.3.2018 a č. 2 schváleno předsednictvem dne 26.4.2018.179-1.pdf [57 kB]
Stará Lenka
566 598 312
268/2018od 04.07.2018
do 04.04.2019
Rozpočtové opatření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko č. 4 schváleno předsednictvem dne 28.6.2018.268-1.pdf [50 kB]
Stará Lenka
566 598 312
139/2016od 11.04.2016
do 13.04.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 189/2016 (Město Nové Město na Moravě - Tělocvičná jednota Sokol Maxičky).139-1.pdf [239 kB]
Stará Lenka
566 598 312
203/2016od 25.05.2016
do 26.05.2019
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 277/2016 (Město Nové Město na Moravě - Mikroregion Novoměstsko).203-1.pdf [207 kB]
Stará Lenka
566 598 312
212/2018od 29.05.2018
do 28.06.2019
Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2017. 212-1.pdf [175 kB]
Stará Lenka
566 598 312
260/2018od 02.07.2018
do 01.07.2019
Schválený závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Novoměstsko za rok 2017 - oznámení o zveřejnění.260-1.pdf [42 kB]
Stará Lenka
566 598 312
216/2018od 29.05.2018
do 01.07.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Novoměstsko za rok 2017.216-1.pdf [2,421 kB]
Stará Lenka
566 598 312
1/2017od 03.01.2017
do 04.01.2021
Seznam obcí a městysů, s nimiž má město Nové Město na Moravě uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy na období od 1.1.2017 do 3.12.2020.1-1.pdf [21 kB]
Stará Lenka
566 598 312

Setřídit dle data vyvěšení  |  [ Setřídit dle data sejmutí ]