Sociálně-právní ochrana dětí

Součástí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí je úsek sociálně-právní ochrany dětí. Jeho činnost se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně-právní ochrana dětí zahrnuje:

 • ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
 • zastoupení dětí u soudních jednání ve funkci opatrovníka
 • preventivní a poradenskou činnost zejména v otázkách výchovy, uplatňování nároků na výživné, určení otcovství a doporučuje v zájmu klientů spolupráci s úřady práce ve věci dávek hmotné nouze, dávek státní sociální podpory a v oblasti zaměstnanosti
 • využití další odborné pomoci z různých oblastí péče o dítě
 • sledování dodržování práv dítěte v ústavní a ochranné výchově
 • sledování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, sledování soudního dohledu
 • vyhodnocení situace dítěte a rodiny a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte
 • sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině

Kurátorka pro děti a mládež:

 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, navrhuje preventivní programy
 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku
 • řeší problematiku dětí a mládeže s opakovanými poruchami chování (alkoholismus, toxikomanie, záškoláctví, šikana, agresivita, útěky z domova a jiné závadové chování)
 • spolupracuje se školami, Probační a mediační službou, pobočkou Úřadu práce, PČR, soudy, pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, lékaři a neziskovými organizacemi
 • vykonává návštěvy rodičů a dětí s nařízenou ústavní výchovou
 • spolupracují s orgány činnými v trestním řízení zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby

Pracovnice na úseku náhradní rodinné péče:

 • vyhledává děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče včetně pěstounské na přechodnou dobu
 • vyhledává osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • přijímá žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob a poměry dětí v náhradní rodinné péči
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich naplnění
 • podává žádosti o státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro obecní úřad obce s rozšířenou působností při uzavření dohody s pěstounem a hlásí změny ve vztahu k čerpání státního příspěvku

 

Kontakty a rozdělení agendy úseku sociálně-právní ochrany:

Mgr. Alena Lukášovávedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí

alena.lukasova@meu.nmnm.cz tel.: 566 598 420

Mgr. Lenka Klapačová – tel.: 566 598 424

lenka.klapacova@meu.nmnm.cz

 • kurátorka pro děti a mládež – agenda zajištěna pro celé město Nové Město na Moravě a jeho místní části a pro celé správní území obvodu Nového Města na Moravě
 • sociálně-právní ochrana dětí – agenda zajištěna v části správního obvodu Nové Město na Moravě:

 

Borovnice, Daňkovice, Fryšava pod Žákovou Horou, Javorek, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Jimramovské Paseky, Kadov, Koníkov, Krátká, Kuklík, Líšná, Míchov, Nový Jimramov, Odranec, Radňovice, Roženecké Paseky, Samotín, Sedliště, Sněžné, Trhonice, Ubušín, Věcov, Vříšť, Zubří

 

Bc. Ludmila Tomancová- tel.: 566 598 426

ludmila.tomancova@meu.nmnm.cz

 • sociálně-právní ochrana dětí – agenda zajištěna pro celé město Nové Město na Moravě a jeho místní části:

 

Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice

Andrea Stárková – tel.: 566 598 423,

andrea.starkova@meu.nmnm.cz

 • náhradní rodinná péče – agenda zajištěna pro celé město Nové Město na Moravě a jeho místní části a pro celé správní území obvodu Nového Města na Moravě
 • sociálně-právní ochrana dětí – agenda zajištěna v části správního obvodu Nové Město na Moravě:

Blatiny, Bobrová, Bobrůvka, Dlouhé, Krásné, Křídla, Křižánky, Milovy, Mirošov, Mrhov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Podlesí, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice, Spělkov, Tři Studně, Vlachovice

Kanceláře pracovnic sociálně-právní ochrany dětí se nachází v 3. podlaží městského úřadu.

 

Kontakt:

Městský úřad Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900, DIČ CZ00294900 elektronická podání: e-podatelna

Číslo účtu: 19-1224751/0100 e-mail: posta@nmnm.cz

telefon: 566 598 300 datová schránka: y67bvir

 

Úřední hodiny:
Pondělí od 8.00 do 18.00 hod.
Středa   od 8.00 do 17.00 hod.
Čtvrtek  od 8.00 do 14.00 hod.

Provozní doba:
Úterý od 7.30 do 15.00 hod.
Pátek od 7.30 do 13.00 hod.

Soubory ke stažení