Městský úřad

Sociálně-právní ochrana dětí

Součástí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí je úsek sociálně-právní ochrany dětí. Jeho činnost se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně-právní ochrana dětí zahrnuje:

 • ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
 • zastoupení dětí u soudních jednání ve funkci opatrovníka
 • preventivní a poradenskou činnost zejména v otázkách výchovy, uplatňování nároků na výživné, určení otcovství a doporučuje v zájmu klientů spolupráci s úřady práce ve věci dávek hmotné nouze, dávek státní sociální podpory a v oblasti zaměstnanosti
 • využití další odborné pomoci z různých oblastí péče o dítě
 • sledování dodržování práv dítěte v ústavní a ochranné výchově
 • sledování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, sledování soudního dohledu
 • vyhodnocení situace dítěte a rodiny a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte
 • sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině

Kurátorka pro děti a mládež:

 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, navrhuje preventivní programy
 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku
 • řeší problematiku dětí a mládeže s opakovanými poruchami chování (alkoholismus, toxikomanie, záškoláctví, šikana, agresivita, útěky z domova a jiné závadové chování)
 • spolupracuje se školami, Probační a mediační službou, pobočkou Úřadu práce, PČR, soudy, pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, lékaři a neziskovými organizacemi
 • vykonává návštěvy rodičů a dětí s nařízenou ústavní výchovou
 • spolupracují s orgány činnými v trestním řízení zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby

Pracovnice na úseku náhradní rodinné péče:

 • vyhledává děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče včetně pěstounské na přechodnou dobu
 • vyhledává osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • přijímá žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob a poměry dětí v náhradní rodinné péči
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich naplnění
 • podává žádosti o státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro obecní úřad obce s rozšířenou působností při uzavření dohody s pěstounem a hlásí změny ve vztahu k čerpání státního příspěvku

 

Kontakty a rozdělení agendy úseku sociálně-právní ochrany:

Mgr. Lenka Klapačová – vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí

lenka.klapacova@meu.nmnm.cz tel.: 566 598 420

Mgr. Romana Staňková – tel.: 566 598 424

romana.stankova@meu.nmnm.cz

 • kurátorka pro děti a mládež – agenda zajištěna pro celé město Nové Město na Moravě a jeho místní části a pro celé správní území obvodu Nového Města na Moravě
 • sociálně-právní ochrana dětí – agenda zajištěna v části správního obvodu Nové Město na Moravě:

 

Borovnice, Daňkovice, Javorek, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Jimramovské Paseky, Kadov, Koníkov, Krátká, Kuklík, Líšná, Míchov, Nový Jimramov, Odranec, Radňovice, Roženecké Paseky, Samotín, Sedliště, Sněžné, Trhonice, Tři Studně, Ubušín, Věcov, Vlachovice, Vříšť, Zubří

 

Bc. Ludmila Tomancová- tel.: 566 598 426

ludmila.tomancova@meu.nmnm.cz

 • sociálně-právní ochrana dětí – agenda zajištěna pro celé město Nové Město na Moravě a jeho místní části:

 

Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice

Andrea Stárková – tel.: 566 598 423,

andrea.starkova@meu.nmnm.cz

 • náhradní rodinná péče – agenda zajištěna pro celé město Nové Město na Moravě a jeho místní části a pro celé správní území obvodu Nového Města na Moravě
 • sociálně-právní ochrana dětí – agenda zajištěna v části správního obvodu Nové Město na Moravě:

Blatiny, Bobrová, Bobrůvka, Dlouhé, Fryšava po Žákovou horou, Krásné, Křídla, Křižánky, Milovy, Mirošov, Mrhov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Podlesí, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice, Spělkov

Kanceláře pracovnic sociálně-právní ochrany dětí se nachází v 3. podlaží městského úřadu.

 

Kontakt:

Městský úřad Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900, DIČ CZ00294900 elektronická podání: e-podatelna

Číslo účtu: 19-1224751/0100 e-mail: posta@nmnm.cz

telefon: 566 598 300 datová schránka: y67bvir

 

Úřední hodiny:
Pondělí od 8.00 do 18.00 hod.
Středa   od 8.00 do 17.00 hod.
Čtvrtek  od 8.00 do 14.00 hod.

Provozní doba:
Úterý od 7.30 do 15.00 hod.
Pátek od 7.30 do 13.00 hod.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE