Základní ekonomické nástroje města

Rozpočet města

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku. Rozpočet může být chápán jako:

  1. bilance příjmů a výdajů (podává informaci o vyrovnanosti hospodaření za kalendářní rok),
  2. finanční plán obce (jde o přiřazování priorit výdajům na základě plánovaných příjmů),
  3. nástroj k prosazování cílů obecních a regionálních programů.

Při jeho zpracovávání se vychází z rozpočtového výhledu a z rozpisu státního a krajského rozpočtu.

pro zobrazení detailních informací k rozpočtu pokračujte zde

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

pro zobrazení detailních informace k střednědobému výhledu rozpočtu pokračujte zde

Závěrečný účet rozpočtu

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů k jiným veřejným rozpočtům, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a údaje o hospodaření založených a zřízených právnických osob.

pro zobrazení detailních informací k závěrečnému účtu města pokračujte zde

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna již schváleného rozpočtu. Rozpočtová opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje a evidují se podle časové posloupnosti.

pro zobrazení detailních informací o rozpočtových opatřeních pokračujte zde