Katalog sociálních služeb našeho regionu

V souvislosti se schválením komunitního plánu sociálních služeb byl schválen i katalog sociálních služeb našeho regionu. Nabízí přehled všech poskytovatelů sociálních služeb v našem regionu. Díky nim umíme při řešení jednotlivých problémů nabídnout pomoc všem cílovým skupinám.

zde najde základní informace o zabízených sociálních službách

Základní sociální poradenství jsou povinni zajistit všichni poskytovatelé sociálních služeb.

Sociální poradenství poskytne sociální pracovník na městském úřadě:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí

Poskytuje pomoc osobám ohroženým nepříznivou sociální situací a sociálním vyloučením. Poskytnutí sociálního poradenství osobám v hmotné nouzi, zdravotně postiženým občanům, seniorům, cizincům a osobám propuštěným z výkonu trestu.

Kontakt: Rita Skalníková, DiS. 566598425, 601339787, rita.skalnikova@meu.nmnm.cz

https://radnice.nmnm.cz/

Kam se obrátit s žádostí o pomoc či radu dle jednotlivých cílových skupin:

Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby v krizi:

Sociální služby:

azylové domy, noclehárny, sociální poradenství, kontaktní centra, terénní programy

Sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.

Občanská poradna, Portimo, o.p.s.

odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby všech cílových skupin. Práce s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Kontakt: Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě, tel.: 566616121, 731487284, 733510693

http://portimo.cz/obcanskaporadna.php

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Azylová ubytovna pro muže

zajištění dočasného ubytování můžům starším 18 let, kteří nemají kde bydlet.

kontakt: Brodská 33, Žďár nad Sázavou, tel.: 566624720

http://www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/azylova-ubytovna-pro-muze

Domov pro matky (otce ) s dětmi Ječmínek

poskytnutí přechodného ubytování rodičům s dětmi, těhotným ženám, kteří ztratili bydlení a situaci nedokážou řešit vlastními silami.

kontakt: Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou, tel.:566620008

http://www.ops-jecminek.cz/

Azylová ubytovna pro muže

zajištění dočasného ubytování formou jednorázového přenocování můžům starším 18 let, kteří nemají kde bydlet.

kontakt: Brodská 33, Žďár nad Sázavou, tel.: 566624720

http://www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/azylova-ubytovna-pro-muze

Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Brno

poskytuje nocleh denně od 19 do 8 hodin, možnost hygieny, snídaně a základní sociální poradenství dospělým ženám i mužům

kontakt: Mlýnská 25, Brno, tel.: 543 212 530 / klapka 18http://www.armadaspasy.cz/brno/centrum-socialnich-sluzeb-josefa-korbela

Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Spektrum, kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum je součástí systému práce s uživateli drog a jejich blízkými. Zabývá se jak prací přímo s uživateli drog, tak i jejich blízkými (lidmi, kteří jsou v kontaktu s lidmi užívajícími drogy).U služby je zaručena anonymita.

kontakt: Žižkova 16, Žďár nad Sázavou, tel.:566620098, 608816721

http://www.spektrum.kolping.cz/content.aspx?sid=105&id=937

Terénní programy

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby živjící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Spektrum, kontaktní a poradenské centum v oblasti drogové problematiky

Terénní program je poskytován na nejpřirozenějších místech uživatelů návykových látek, tam, kde se uživatelé běžně pohybují a cítí bezpečně.

kontakt: Žižkova 16, Žďár nad Sázavou, tel.:566620098, 608816721

http://www.spektrum.kolping.cz/content.aspx?sid=104&id=840

Rodiny s nezaopatřenými dětmi

sociální služby:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi související veřejné služby:

Dům dětí a mládeže v Novém Městě, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna ve Žďáře nad Sázavou, Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáře nad Sázavou

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 ti do 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících ze způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Portimo, o.p.s.

Kontakt: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.:566 616 980, mobil: 603 486 722 Programy primární prevence 731 117 425

http://portimo.cz/ezop.php

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Portimo, o.p.s.

Kontakt: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, 566 617 940, mobil 739 957 800

provozní doba je úterý ( 13.00 – 15.30 ) a pátek ( 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00)

http://portimo.cz/sas.php

související veřejné služby

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace města

Dům dětí a mládeže je střediskem volného času. Poskytují zájmové vzdělávání různých typů volnočasových aktivit pro předškolní a školní dětí, mládež a dospělé.

kontakt: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 592 31, tel.: 566 598 781, 777 822 611

http://ddm.nmnm.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna

Popis služby: Poradenské zařízení v oblasti školství

Kontakt: Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou, 566 622 387, 566 621 040

http://www.ppp-zr.cz/

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna

Popis služby: Jedná se o odborné, sociální, psychologické pracoviště, které ambulantní formou poskytuje sociální službu zaměřenou na manželské a rodinné poradenství a terapii.

Kontakt: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, 566 621 404

http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763694

Senioři a osoby se zdravotním postižením

sociální služby:

osobní asistence, pečovatelská služba, průvodnovské a předčitalské služby, odelhčovací služby, denní stacionář, sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkového typu, ranná péče, služby hospicového typu

Osobní asistence

Jedná se o terénní službu, která je poskytována lidem, kterří mají sníženou nebo zcela omezenou sobestačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnosti uživatele.

Portimo, o.p.s.

Kontakt: Drobného 301, Nové Město na Moravě, tel.: 566615217, 733747069

http://portimo.cz/osobniasistence.php

Pečovatelská služba

Terénní sociální služba určená osobám se sniženou soběstačností s důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě

Kontakt: Žďárská 68, Nové město na Moravě, tel.: 566598102, 603486167

http://nss.nmnm.cz/

Terénní pečovatelská služba městyse Jimramov

Kontakt: náměstí Jana Karafiáta 39, Jimramov, tel.: 566562516, 566562797

http://www.peceoseniory.cz/detail-zarizeni/1442-dum-s-pecovatelskou-sluzbou-jimramov/

Terénní pečovatelská služba městyse Sněžné

Kontakt: Sněžné 55, tel.: 566664300, 566664385

http://www.peceoseniory.cz/detail-zarizeni/828-dum-s-pecovatelskou-sluzbou-snezne/

Průvodcovské a předčitatelské služby

Jsou terénní nebo ambulantní služby jsou poskytovány osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace

TyfloCentrum, o.p.s.

Kontakt: U Skály11, 586 01 Jihlava, tel.: 567330082, 724865566

http://www.tyflocentrumjihlava.cz/

Denní stacionář

Ambulantní služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osoby s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Centrum Zdislava

Kontakt: Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě, tel.: 566598180

http://zdislava.nmnm.cz/

Odlehčovací služba

Terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná osobám , které mají snženou soběstačnost, o kteréje jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě

Kontakt: Žďárská 68, Nové město na Moravě, tel.: 566598102, 603486167

http://nss.nmnm.cz/

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Kontakt: Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566615198

http://www.hhv.cz/index.php?nid=9611&lid=cs&oid=2026130

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkového typu

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadujou lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péči do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb

Nemocnice Nové Město na Moravě

Kontakt: Bc. Lenka Švaňhalová, sociální pracovník Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město na Moravě, tel.: 566 801 405

http://www.nnm.cz/2011/index.php?id=oddelen__odn&kod=../2013/oddeleni/odn/odn_03_socialni_luzka.htm

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledků nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Portimo, o.p.s.

Kontakt: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.:566 617 939, mob. 739 035 430

http://portimo.cz/ranapece.php

Služby hospicového typu

Poskytování domácí hospicové péče pro rodiny, které se společně se svým nemocným rozhodly, že svůj konec prožije doma. Hospicová péče na rodinném pokoji, poradna pro pozůstalé Alej. Součástí je i půjčovna zdravotnických pomůcek.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Kontakt: Vratislavovo nám.115, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566615198

http://www.hhv.cz/index.php?nid=9611&lid=cs&oid=2026121

Půjčovna kompenzačních zdravotnických pomůcek:

Domácí hospic Vysočina

Kontakt: Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, 731 604 350

http://www.hhv.cz/index.php?nid=9611&lid=cs&oid=2026162

Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě

Kontakt: Žďárská 68, Nové město na Moravě, tel.: 566598102, 603486167

http://nss.nmnm.cz/

 

Soubory ke stažení