Městský úřad

RubrikaOdpady

Nakládání s odpady

     Zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, účinný od 1. 1. 2021 stanovuje povinnosti při nakládání s odpady. Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

     Město se stává původcem komunálního odpadu od okamžiku kdy fyzická osoba (občan, majitel objektu určeného k rekreaci) odloží odpad na místo k tomu určené.

     Systém odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2022, v níž jsou stanoveny pravidla pro nakládání s odpady vyprodukovanými v domácnostech.

     Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek.

Hierarchie správného nakládání s odpady:

1) Předcházení vzniku odpadů
2) Příprava k opětovnému použití
3) Recyklace odpadů,
4) Jiné využití odpadů, například energetické využití,
5) Odstranění odpadů – skládkování

Městský úřadOdbor správy majetku městaOdpady

Biologicky rozložitelné komunální odpady rostlinného původu „BRKO“ a Směsné komunální odpady „SKO“ v některých lokalitách města – změny ve svozu v roce 2023

Číst dále
Městský úřadOdbor správy majetku městaOdpady

ROČNÍ ZPRÁVA o stavu a nákladech na provoz obecního systému odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě za rok 2021

Číst dále
Městský úřadOdbor správy majetku městaOdpady

ZMĚNY ve svozu BRKO a SKO od 21.11.2022

Číst dále
FormulářeMěstský úřadOdbor finančníOdpady

Informace k platbě poplatku za komunální odpad

Číst dále
Městský úřadOdbor správy majetku městaOdpady

Tříděné složky komunálního odpadu ve městě Nové Město na Moravě

Číst dále
Městský úřadOdbor správy majetku městaOdpady

Plán svozu komunálního odpadu TS služeb s.r.o. pro město Nové Město na Moravě

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE