Městský úřad

ROČNÍ ZPRÁVA o stavu a nákladech na provoz obecního systému odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě za rok 2021

/ Marcela Popelková

ROČNÍ ZPRÁVA o stavu a nákladech na provoz obecního systému odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě za rok 2021 Informace je poskytovaná dle ust.§60, …

ROČNÍ ZPRÁVA

o stavu a nákladech na provoz obecního systému odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě

za rok 2021

Informace je poskytovaná dle ust.§60, odst. 4) zákona č. 541/2020., Sb., o odpadech

Povinnosti při nakládání s odpady stanovuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, účinný od

1. 1. 2021. Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Město se stává původcem komunálního odpadu od okamžiku kdy fyzická osoba (občan, majitel objektu určeného k rekreaci) odloží odpad na místo k tomu určené.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (v domácnostech) na území obce.

Systém nakládání s komunálním odpadem na území města Nové Město na Moravě a místních částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a Obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2012 kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití (dále jen „vyhlášky“), které se usneslo vydat Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém 16. řádném zasedání dne 10.12.2012 pod bodem 7). Vyhlášky v nichž byly stanoveny pravidla pro způsob sběru, svozu a dalšího nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami a dalšími odpady vyprodukovanými v domácnostech na území města a jeho místních částech nabyly účinnosti dnem 01.01.2013 a jsou jsou zveřejněny na webových stránkách města viz. odkazy :

Vyhláška č. 4/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem – Městský úřad (nmnm.cz)

Vyhláška č. 5/2012 kterou se stanoví systém nakládání s bioodpadem rostlinného původu a způsob využití – Městský úřad (nmnm.cz).

Hierarchie správného nakládání s odpady:

1) Předcházení vzniku odpadů

2) Příprava k opětovnému použití

3) Recyklace odpadů,

4) Jiné využití odpadů, například energetické využití,

5) Odstranění odpadů – skládkování

Město řeší systém nakládání s komunálním odpadem tak, aby vytvořilo pro fyzické osoby (občany/rekreanty) vhodné podmínky pro třídění jednotlivých složek komunálního odpadu což ovlivňuje produkci směsného komunálního odpadu, byl zajištěn plně funkční a ekonomicky udržitelný systém nakládání s komunálním odpadem a byla plněna platná legislativa v oblasti nakládání s odpady.

Způsoby sběru a další nakládání s komunálními odpady

Fyzické osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat složky komunálního odpadu – papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo čiré i směsné, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil, nebezpečné odpady, objemný odpad, směsný komunální odpad.

Využitelné složky

Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevně odlišené plastové kontejnery a plastové popelnice s horním výsypem, kovové otevíravé kontejnery s horním vhozem, kovové velkoobjemové kontejnery a kovové vanové kontejnery. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Město provozuje 81. veřejně přístupných stanovišť na kterých je umístěno celkem 483 ks sběrných nádob.

Mapa/stanoviště nádob v rámci odpadového hospodářství města je zveřejněna na webových stránkách města viz. odkaz: Mapa odpadového hospodářství | Nové Město na Moravě (nmnm.cz).

Papír = modré kontejnery/popelnice – 108 nádob s vývozem 2 x týden

Do plastového modrého kontejneru/popelnice patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy (bez tvrdých obalů), sešity, papírové obaly (např. sáčky), lepenka, rozložené kartónové krabice.

Papírové krabice nezapomeňte před vhozením do kontejneru sešlápnout, stlačit – zmenšit jejich objem.

Do kontejneru nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, krabice od nápojů, použité plenky a hygienické potřeby.

Rozměrnější krabice a větší množství papíru patří na sběrný dvůr.

Plasty+ nápojové kartony = žluté kontejnery/popelnice – 147 nádob s vývozem 2 x týden

Do plastového žlutého kontejneru/popelnice patří: fólie, plastové sáčky, tašky, kelímky, PET láhve od nápojů, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, výrobky a obaly z plastů, menší kusy polystyrénu, krabice od vína, džusů, mléka a mléčných výrobků (např. smetana).

PET láhve, plastové nádoby a krabice nezapomeňte před vhozením do kontejneru sešlápnout, stlačit – zmenšit jejich objem.

Do kontejneru nepatří: novodurové trubky, podlahové krytiny, molitan, plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek, mastné obaly, obaly se zbytky potravin, plasty z automobilů a jiné neplastové odpady , nápojové kartony znečištěné zbytky potravin.

Rozměrnější výrobky z plastů patří na sběrný dvůr.

Sklo barevné/směsné = zelené kontejnery – 72 nádob s vývozem 1 x měsíc

Do plastového zeleného kontejneru/popelnice na barevné/směsné sklo patří: jakékoliv barevné a mléčné sklo např. nevratné lahve od nápojů, skleněné nádobí, tabulové sklo (i čiré).

Do kontejneru nepatří: porcelán, keramika, zrcadla, zlacené a pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.

Sklo čiré = zelené kontejnery s bílým víkem – 67 nádob s vývozem 1 x měsíc

Do plastového zeleného kontejneru s bílým víkem na čiré sklo patří: pouze čiré sklo bez chemické úpravy a zabarvení, například zavařovací sklenice, nápojové skleničky apod.

Do kontejneru nepatří: tabulové a barevné sklo, porcelán, keramika, zrcadla, zlacené a pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.

Větší množství skleněného odpadu patří na sběrný dvůr.

KOVY = černé kontejnery s šedým víkem/šedé popelnice – 50 nádob s vývozem 1 x měsíc

Do plastového černošedého kontejneru/šedé popelnice patří: plechovky od nápojů a ovoce, konzervy, kovové tuby, dráty, kovové zátky, alobal, hliníková víčka od jogurtů, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

Do kontejneru nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť)

Rozměrnější kovové předměty (trubky, plechy, vany..) patří na sběrný dvůr nebo do výkupny.

BRKO“ – biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu – hnědé kontejnery a popelnice – 631 nádob s vývozem duben – říjen 1 x 14 dnů („door to door“), 266 nádob s vývozem duben – říjen 1 x týden, listopad – březen 1 x měsíc/dle aktuálních klimatických podmínek, zelené velkoobjemové kontejnery „VOK“ a vanové kontejnery 13 nádob s vývozem duben – říjen 1 x týden.

Do plastových hnědých kontejnerů/popelnic a kovových zelených kontejnerů (VOK, vaničky) na BRKO patří: zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, plevel, listí, tráva, seno, sláma, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny, skořápky z vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, vychladlý popel ze dřeva a dřevěného uhlí.

Do kontejneru nepatří: celé stromy, keře, pařezy, kameny, komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, zbytky jídel, uhynulá zvířata.

Větší množství bioodpadu nebo objemný rostlinný bioodpad (např. velké větve stromů, stromy, keře) patří na sběrný dvůr.

Jedlé oleje a tuky = oranžové popelnice – 17 nádob s vývozem 1 x 6-8 týdnů

Do plastové oranžové popelnice patří: použité jedlé oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje.
Použité potravinářské oleje a tuky musí být do nádob ukládány v plastových dobře uzavřených obalech, např. v PET lahvích.

Do kontejneru nepatří: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny

Je zakázáno jedlé oleje do sběrných nádob vylévat!

Jedlé oleje a tuky můžete odevzdávat i na sběrných dvorech.

Textil – bílé kovové kontejnery – 16 nádob s vývozem 1 x týden

Do bílých kovových kontejnerů patří: veškeré oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy), obuv, kabelky.

Oděvy a spárované boty vkládejte do kontejneru v igelitovém pytli nebo tašce.

Do kontejneru nepatří: znečištěné a mokré oděvy, matrace, koberce

Větší množství oděvů a textilu můžete odevzdat na sběrném dvoře.

Na stanovištích nádob jsou umístěny i červené kovové kontejnery na drobné elektrozařízení – 6 nádob s vývozem dle zaplněnosti

Do červených kovových kontejnerů patří: drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, žehličky, fény, elektronické hračky a podobně), do boxů knoflíkové články, tužkové a mikrotužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie.

Nepatří sem rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob tj. typizované kovové/plastové popelnice o objemu 110, 120 l umístěné u rodinných domů a menších bytových domů, typizované kovové/plastové kontejnery o objemu 1100 l umístěné u bytových domů a plastové pytle s logem svozové společnosti s vývozem 1547 nádob 1 x týden, 683 nádob duben – říjen 1 x 14 dnů lichý týden, listopad – březen 1 x týden.

Sběrné nádoby na soustřeďování směsného komunálního odpadu musí být označeny č. p. nemovitosti, pro kterou je sběrná nádoba určena, a svozovou známkou města.

Do sběrných nádob na směsný komunální odpad je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů.

Sběrné nádoby na směsný komunální odpad je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. V případě špatného technického stavu sběrné nádoby na směsný komunální odpad je uživatel nádoby povinen zajistit její výměnu nebo opravu.

Umístění sběrné nádoby na směsný komunální odpad by nemělo být vzdáleno více než 5 m od pozemní komunikace. Uživatel nádoby je povinen zajistit dočasné přistavení sběrné nádoby ve večerních hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne a úklid nejpozději ve večerních hodinách svozového dne. Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách zhutňovat.

Sběrný dvůr

Papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo čiré i směsné, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil, nebezpečné odpady a objemné odpady lze také odevzdávat celoročně ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu TS služeb s.r.o., na ulici Soškova 1346 v Novém Městě na Moravě.

Sběrný dvůr tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území města Nového Města na Moravě.

Provozní doba:

Středa 07,00 – 17,00 hod.

Sobota 08,00 – 11,00 hod.

Provozní řád sběrného dvora vč. druhů odebíraných odpadů je zveřejněný na webových stránkách TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě viz. odkaz: Dokumenty – TECHNICKÉ SLUŽBY (nmnm.cz).

Stavební a demoliční odpad

není odpadem komunálním a tvoří ho veškeré druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti např. beton, cihly, tašky, keramika. Fyzické osoby mohou odložit stavební odpad na sběrném dvoře v souladu s Provozním řádem.

Veškeré odpady jsou svozovou společností a provozovatelem Sběrného dvora předávány v souladu s platnou legislativou k dalšímu zpracování, využití nebo likvidaci oprávněným osobám.

Množství vyprodukovaných odpadů a jejich využití nebo odstranění

Druh odpadu

t/rok

kg/obyvatel

Komunální odpady celkem

3954,297

402,31

Z toho:

 • Papír

281,39

28,63

 • Plasty

197,98

20,14

 • Sklo

181,17

18,43

 • Kovy

44,26

4,50

 • Oděvy/textil

46,06

4,69

 • Oleje

1,53

0,156

 • Dřevo

47,69

4,852

 • Bioodpad

1061,55

108,00

 • Směsný komunální odpad

1607,1

163,51

 • Objemný odpad

478,35

48,67

 • Nebezpečné složky KO

7,217

0,73

Stavební odpady

876,1

89,13

Z celkové produkce komunálních odpadů bylo předáno:

– k dalšímu materiálovému využití 1 861,63 tun, tj. 47,08 % komunálních odpadů.

– k uložení na skládku 2 085,45 tun, tj. 52,74 % komunálních odpadů.

Nebezpečné a stavební odpady byly předány k likvidaci oprávněné osobě.

Náklady na obecní systém odpadového hospodářství

Položka

Kč/rok

Kč/obyvatel

Náklady celkem

13 500 005

1 373

Z toho

 • Tříděný sběr (papír, plast, sklo, kov)

3 494 949

356

 • Bioodpady

2 136 391

217

 • Směsný komunální odpad

4 835 551

492

 • Sběrný dvůr

3 033 114

308

Celková bilance na obecní systém odpadového hospodářství

Položka

Kč/rok

Kč/obyvatel

Příjmy celkem

7 632 699

777

Z toho

 • Poplatek od obyvatel a ostatních poplatníků

5 622 925

572

 • Finanční odměna AOS EKO-KOM za třídění obalových odpadů

1 951 277

199

Finanční odměna od Kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN za zpětný odběr EEZ

58 497

6

Náklady celkem

13 500 005

1 373

Rozdíl nákladů a příjmů

5 867 306

597

Pokrytí nákladů poplatkem od obyvatel v %

56,5 %

Veškeré odpady jsou svozovou společností a provozovatelem Sběrného dvora předávány v souladu s platnou legislativou k dalšímu zpracování, využití nebo likvidaci oprávněným osobám.

Předcházení vzniku odpadů

Předcházet vzniku odpadů může každý – při nákupech např. používáním opakovaně použitelných tašek, textilních sáčků na ovoce na zeleninu, omezením plýtvání potravinami, opětovným používáním věcí, domovním kompostováním, apod.

1) Domovní kompostování

Město Nové Město na Moravě nabízí od roku 2007 majitelům zahrad na území města a místních částí možnost pronájmu kompostéru na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z domácností a údržby zahrad kompostéru – rostlinný odpad.

Od roku 2007 do roku 2021 se podařilo postupně rozmístit na katastrálním území města a jednotlivých místních částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice celkem 880 ks kompostérů.

Výhody kompostování v kompostérech : urychlení procesu výroby kompostu, úspora místa na zahradě, odstranění nepříjemného zápachu, hotový kompost vracíme zpět do půdy, nevytváříme biologicky rozložitelný odpad, který je předáván ke zpracování jiné oprávněné osobě.

2) Re-Use centrum

Pilotní projekt „Druhý život věcem“ je v rámci předcházení vzniku odpadů, snižování nákladů na likvidaci odpadů prostřednictvím sběrného dvora a potažmo i plnění cílů POH města zprovozněn od 01.10.2019.

Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi – funkční nábytek, zařízení a vybavení domácnosti vyjma elektroniky, knihy, časopisy, sportovní vybavení, hračky, podlahové krytiny – koberce, PVC.

Re-use centrum je místo, kam mohou občané, rekreanti odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE