Městský úřad

Lokální deratizace v Novém Městě na Moravě

/ František Eichler

LOKÁLNÍ DERATIZACE v Novém Městě na Moravě V Novém Městě na Moravě bude realizována lokální deratizace na ulici Nádražní, Nezvalova, Pavlovova a Mendlova. Kladení prvních nástrah proběhne …

Lokální deratizace v Novém Městě na Moravě

LOKÁLNÍ DERATIZACE

v Novém Městě na Moravě

V Novém Městě na Moravě bude realizována lokální deratizace na ulici Nádražní, Nezvalova, Pavlovova a Mendlova. Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 16.10.2023 do 20.10.2023 Následně bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 14 dnech od první pokládky, celá akce závisí na vhodných klimatických podmínkách.

Žádáme všechny občany města, majitele nemovitých věcí a správce všech objektů, aby věnovali pozornost následujícím informacím a organizačním pokynům, současně žádáme o součinnost při realizaci této akce.

Obecné informace: Deratizace se zabývá hubením škodlivých hlodavců, hlavně myší a potkanů, kteří ničí stavební objekty, inženýrské sítě, znehodnocují potraviny a krmiva a sami jich každoročně značné množství spořádají. Jsou také přenašeči různých nemocí (chorob) lidí a zvířat.

Deratizaci je povinen provádět každý vlastník nemovité věci (budovy, nebo pozemku), kde k výskytu hlodavců dochází nebo kde se již přemnožili (§55 a následující zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Je velmi důležité pravidelně provádět deratizaci z důvodu zamezení zvýšeného výskytu těchto hlodavců.

Deratizaci pro město Nové Město na Moravě provádí pracovníci firmy DeraVet s.r.o., Hamry nad Sázavou 329, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 06397468, vedené MVDr. J. Vondráčkovou, tel. č.: 603 542 628. Tato firma je schopna provést deratizaci pro kteréhokoli vlastníka nemovité věci na jeho náklady.

Organizační pokyny a informace

Obracíme se na všechny majitele, nájemce a správce všech objektů s žádostí, aby před vlastní deratizací provedli preventivní opatření, která mají zamezit vstupu hlodavců do objektů a přístupu ke krmivům a potravinám. Jde především o úklid sklepních prostor, suterénů, okolí domů, míst pro umístění odpadních nádob, jímek, septiků, utěsnění vstupů do budov, sklepních okének apod. Je třeba dbát na hygienické ukládání odpadků a pořádek v chovech domácích či hospodářských zvířat. Jen tak se omezí možnost úkrytu hlodavců a zvýší se účinnost deratizačního zásahu.

Pokud si firmy nebo jednotlivci budou provádět deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést v souladu s lokální deratizací v Novém Městě na Moravě (v termínu od 16.10.2023 do 20.10.2023 kladení prvních nástrah) za spolupráce všech zúčastněných. Jen tak má akce význam a finanční prostředky vložené do této akce budou efektivně využity.

Žádáme majitele nemovitých věcí, aby nebránili provedení této akce a nenarušili tak výsledek celoplošné deratizace.

UPOZORNĚNÍ !!!

1/Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat – psů a koček , bez dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce Vaším zvířetem !!!

2/ Majitelé a správci všech objektů mají povinnost umožnit provedení deratizace podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

3/ Za účelem systematického provedení deratizačního zásahu bude území města rozděleno do několika lokalit, ve kterých budou postupně proškolenými pracovníky kladeny nástrahy.

4/ Nevyhazujte zbytky potravin na volná prostranství !!! Odhazováním zbytků jídla na volné prostranství K R M Í T E hlodavce, které se prováděnou deratizací snažíme systematicky hubit.

Kontaktní osoba:

Ing. František Eichler, referent odboru SMM

tel: 566 598 363, 724 775 895, e-mail : frantisek.eichler@meu.nmnm.cz

Na tomto výše uvedeném kontaktu je možno se individuálně domluvit na provedení deratizace v jakémkoli objektu na vlastní náklady.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE