Dispozice prostor sloužících k podnikání v č. p. 12 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout  v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout

 v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostory sloužící k podnikání:

 

1) v č. p. 12 v II. NP o celkové výměře podlahové plochy 31,73 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 47.595 Kč bez DPH / rok. Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 21.05.2018.

 

Dispozice prostor k pronájmu:

 

Místnost nájemce                                                              29,75 m2

Místnost č. 201 – WC nájemce (1/5)                                4,23 m2 (0,85 m2)

Místnost č. 234 – WC ženy – klienti (1/10)                      6,35 m2 (0,64 m2)

Místnost č. 237 – WC muži – klienti (1/5)                        4,88 m2 (0,49 m2)

 

 

 

 

Stanovená výše nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného, ostatních provozních nákladů a zabezpečovacího zařízení.

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor sloužících k podnikání, že nabízené prostory byly již v minulosti pronajímány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří.

Prostory sloužící k podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí.

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne RK Pamex, Masarykova 216, Nové Město na Moravě, mob. 775 778 802. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících k podnikání musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč / m2 / rok bez DPH

5/ způsob využití prostor

6/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

 

Žádost o pronájem musí být podána, v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.04.2018 v 9:00 hod.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 12“

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude nájemní smlouva uzavřena.

Soubory ke stažení