Městský úřad

Konkursní řízení na ředitele/ku Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě

/ Lenka Klapačová

Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě Rada města v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona …

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Rada města v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace,

se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o pedagogických pracovnících“),

 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících,

 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících,

 • zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele,

 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 4 roky.

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,

 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy/školského zařízení,

 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, kontaktní adresa, telefon, e-mail, popř. datovou schránku; dále uveďte, jakým způsobem má být doručováno).

Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně úředně ověřenou kopii jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školského zařízení (např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.),

 • doklad o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, atd.),

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,

 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele (ne starší 3 měsíců),

 • koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 strany strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 13. 11. 2023 do 12.00 hodin (rozhodující je datum a čas doručení) na adresu: Město Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Obálku označte slovy: Konkurs DDM Nové Město na Moravě – NEOTVÍRAT!

Přihlášku, životopis, koncepci a čestné prohlášení vlastnoručně podepište a uveďte datum.

Ředitelka/ředitel Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem od 2. 3. 2024.

Upozornění: Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Kontakt: Mgr. Lenka Klapačová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, tel.: 566 598 420, 775 117 643, e-mail: lenka.klapacova@meu.nmnm.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez uvedení důvodu.

Michal Šmarda, v.r.

starosta

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE