Městský úřad

Konkurzní řízení na ředitele nebo ředitelku

/ Aneta Linková

Vyhlašujeme konkurzní řízení na ředitele nebo ředitelku Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124

Konkurzní řízení na ředitele nebo ředitelku

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. čp. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Rada města ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní školy Nové Město na Moravě,

Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou,

se sídlem Vratislavovo nám. 124, 592 31 Nové Město na Moravě

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o pedagogických pracovnících“)

 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících

 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících

 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – 4 roky

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí; kontaktní adresa, telefon, adresa elektronické pošty nebo datové schránky; datum a podpis uchazeče; dále uveďte jakým způsobem má být doručováno)

Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě odborně zaměřeného vysokoškolského studia)

 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně pracovního zařazení (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.)

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti

 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky

 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

 • koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 strany strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný termín nástupu: 1.8.2022

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů podané v termínu (přihlášku, koncepci a životopis vlastnoručně podepište a uveďte datum).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez uvedení důvodu.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v termínu do 20.05.2022 do 12.00 hod. na adresu: Město Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Na obálku uveďte: „Konkurs ZŠ Nové Město na Moravě – NEOTVÍRAT“

Kontakt: Mgr. Lenka Klapačová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, tel.: 566 598 420, e-mail: lenka.klapacova@meu.nmnm.cz

Michal Šmarda v. r.

starosta

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE