NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK 2019

Tomáš Vlček  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších …

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v příloze tohoto článku návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2019, který bude na prosincovém zasedání dne 10. 12. 2018 projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Návrh rozpočtu města na rok 2019 bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska, internetové stránky města). Připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2019 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně do 10. 12. 2018 do 12:00 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.
Návrh rozpočtu města na rok 2019 je dle platné rozpočtové skladby rozepsán v příjmové části do jednotlivých příjmových skupin, neinvestiční výdaje jsou rozepsány na jednotlivá odvětví a příspěvkové organizace města.
Podrobná důvodová zpráva s rozpisem návrhu rozpočtu města na rok 2019 je k nahlédnutí také na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí nebo na webových stránkách města Nového Města na Moravě, konkrétně na adrese https://radnice.nmnm.cz/rozpocet-mesta/ a http://rozpocet.nmnm.cz/ (klikací rozpočet).

Soubory ke stažení