Návrh Zadání Územního plánu Věcov

Dana Sklenářová  Sdílet článek na nebo

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Věcov, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § …

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Věcov, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva Obec Věcov zpracoval v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zadání územního plánu Věcov. Ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejňuje pořizovatel návrh Zadání územního plánu Věcov způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh Zadání územního plánu Věcov je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 30. 8. 2022 (včetně).

Každý může ve lhůtě do 30. 8. 2022 včetně uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, kancelář v 1. nadzemním podlaží – dveře č. 1.105, Mgr. Dana Sklenářová, tel: 566 598 404, dana.sklenarova@meu.nmnm.cz) písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Soubory ke stažení

 
Dotazník