Městský úřad

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě – veřejné projednání

/ Dana Sklenářová

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě, příslušný k pořizování …

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje veřejné projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě ve zkráceném režimu.

Veřejné projednání se bude konat v pondělí 17. 7. 2023 od 16:00 v zasedací místnosti (4.NP) Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 24. 7. 2023 včetně, mohou občané u pořizovatele (MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě) uplatnit písemné připomínky, a dotčené osoby námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí od 14. 6. 2023 do 24. 7. 2023 včetně u pořizovatele – Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 – budova Vratislavovo náměstí 103).

Obsahem návrhu Změny č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě je:

  • úprava části areálu MEDIN, a.s.
  • úprava Úplného znění Územního plánu Nové Město na Moravě po vydané změně č. 2 z důvodu zajištění souladu s Jednotným standardem územně plánovací dokumentace dle § 20a odst. 4 stavebního zákona (změna grafického vyjádření – barevného provedení a označení ploch s rozdílným způsobem využití).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE