Městský úřad

Ohlášení živnosti /žádost o koncesi – fyzická osoba (JRF – jednotný registrační formulář)

/ Bronislava Doležalová

Fyzická osoba musí splňovat tyto všeobecné podmínky provozování živnosti: 1) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování …

Fyzická osoba musí splňovat tyto všeobecné podmínky provozování živnosti:
1) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
2) bezúhonnost

Bezúhonnost se prokazuje u občanů ČR výpisem z evidence Rejstříku trestů, ten si živnostenský úřad opatří sám elektronicky.

Pro vyřízení živnostenského oprávnění fyzická osoba dokládá:
– občanský průkaz
– 1 000,- Kč správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání (lze uhradit na pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou)
– pro živnost řemeslnou dále doklady o odborné způsobilosti podle § 21 popř. § 22 živnostenského zákona (např. výuční list v oboru, maturitní vysvědčení v oboru, doklad o vykonání šestileté praxe v oboru, …)
– pro živnost vázanou doklad o kvalifikaci a praxi k dané živnosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona
– pro živnost koncesovanou doklad o kvalifikaci a praxi k dané živnosti podle přílohy č. 3 živnostenského zákona

Pokud si podnikatel zvolí adresu sídla rozdílnou od adresy bydliště, doloží živnostenskému úřadu tzv. vztah k sídlu (doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu). K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na ŽÚ oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému nebo nemocenskému pojištění, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa. Dále může osoba společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

K ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a souvisejících registrační úkonů není nutné mít s sebou při jednání na živnostenském úřadě vytištěný a vyplněný formulář. Na základě Vámi sdělených údajů Vám formulář elektronicky vyplníme, vytiskneme, zkontrolujeme a Vy ho jen potvrdíte svým podpisem

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE