Městský úřad

Žádost o vydání matričního dokladu od 01.01.2024

/ Jana Bartošová

Matriční doklad je možné vydat opakovaně, zpravidla se užívá pro tento dokument pojem „druhopis“. Jedná se o nově vydaný doklad s údaji uvedenými podle stavu …

Matriční doklad je možné vydat opakovaně, zpravidla se užívá pro tento dokument pojem „druhopis“. Jedná se o nově vydaný doklad s údaji uvedenými podle stavu ke dni vydání matričního dokladu. Doklad vydává matriční úřad, který vede příslušnou matriční knihu, tj. rodný list vydává úřad dle místa narození, oddací list vydává úřad dle místa uzavření manželství a úmrtní list dle místa úmrtí.

 

Druhopis matričního dokladu se vydává na základě žádosti osobám uvedeným v § 25 zákona o matrikách (zákon č. 301/2000 Sb.), anebo dle § 25b zákona o matrikách. Nejčastěji se doklad vydává na žádost dotčené osoby, anebo člena rodiny, za které se podle § 8a odst. 6 zákona o matrikách považuje manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci. Matriční doklad je možné vydat i fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky, nebo před orgány územních samosprávných celků. Matriční doklad lze vydat i osobě (fyzické i právnické), která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině. Úmrtní list lze vydat i osobě, která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu. Pokud žádá osoba o vydání dokladu prostřednictvím zmocněnce dle § 25 odst. 8 zákona o matrikách, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen. Dle § 25b zákona o matrikách se vydává matriční doklad bez prokázání důvodu či příbuzenského vztahu v případě, pokud od provedení zápisu uplynula doba více než 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství  nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

 

Matriční doklad je možné vydat až po úhradě příslušného správního poplatku, není-li jeho vydání od správního poplatku osvobozeno. Správní poplatek za vydání druhopisu (stejnopisu) matričního dokladu je 300 Kč, za vydání vícejazyčného standardního formuláře (k použití v EU) je správní poplatek 100 Kč dle Položky 3 písm. g) zákona o správních poplatcích. Správní poplatek je možné uhradit na pokladně úřadu, složenkou, nebo bezhotovostním převodem. Úhrada kolkovými známkami není možná. Pokud žadatel přiloží konkrétní finanční hotovost k písemné žádosti, je doručená částka předána na finanční účtárnu a společně s matričním dokladem je pak žadateli zasílána i stvrzenka k úhradě správního poplatku.

 

Matriční doklady se doručují do vlastních rukou adresáta, pokud je osoba nepřebírá osobně na pracovišti matričního úřadu. V případě, že má být matriční doklad použit v zahraničí mimo země EU, může být nezbytné i jeho tzv. vyšší ověření krajským úřadem a vyznačení apostilní doložky u Ministerstva zahraničních věcí. V této věci doporučujeme si předem vyžádat informace u matrikářek.

 

Kontakty na pracoviště matričního úřadu: Ing. Jana Bartošová – 566 598 428,  Bc. Ludmila Zemanová – 566 598 429, Alena  Zmeková – 566 5987 430.

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE