Městský úřad

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žadatel žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (o „vystavení českého TP“) z jiného než členského státu Evropské unie, nebo nového silničního vozidla …

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Tímto formulářem žadatel žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (o „vystavení českého TP“) z jiného než členského státu Evropské unie, nebo nového silničního vozidla jednotlivě schváleného příslušným orgánem jiného členského státu nebo jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu, nebo silničního vozidla člena diplomatické mise, nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení vlastníka a/nebo provozovatele silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

K žádosti o schválení technické způsobilosti žadatel přiloží:

(§ 34, odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.)

  1. originál platného osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a originál platného technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byli-li vydán, nebo originál jiného platného dokladu o schválení technické způsobilosti vozidla;
  2. protokol o evidenční kontrole;
  3. doklad o celním odbavení vozidla dle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
  4. technický protokol vydaný zkušební stanicí.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE