Městský úřad

Žádost o vydání paměťové karty podniku do digitálního tachografu

/ Petr Pazour

Tímto formulářem žádá dopravce, resp. osoba jednající jménem nebo v zastoupení dopravce o vydání paměťové karty podniku do digitálního tachografu. S sebou je zapotřebí mít zejména v …

Žádost o vydání paměťové karty podniku do digitálního tachografu

Tímto formulářem žádá dopravce, resp. osoba jednající jménem nebo v zastoupení dopravce o vydání paměťové karty podniku do digitálního tachografu.

S sebou je zapotřebí mít zejména v originále platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o vydání paměťové karty podniku žadatel – fyzická osoba přiloží:

 1. živnostenské oprávnění, příp. koncesní listinu, či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby (dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie);
 2. plnou moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat);
 3. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč.
 4. K žádosti o vydání paměťové karty podniku žadatel – právnická osoba přiloží:
 1. úřední doklad o existenci právnické osoby (výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru s obsahem názvu, sídla, identifikačního čísla, osob oprávněných k jednání jménem právnické osoby – statutárních zástupců, udání způsobu jakým zástupci za právnickou osobu jednají a podepisují. Dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie. Výpis z obchodního rejstříku lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií koncesní listiny;
 2. doklad o přidělení identifikačního čísla (v případě, že doklad o existenci právnické osoby neobsahuje IČ);
 3. plnou moc (v případě, že žádost nepodává statutární zástupce);
 4. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč.

 

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE