Městský úřad

Prodej stavebních pozemků v Pohledci – 25.10.2023 od 15:00 hod.!

/ Radek Fila

Jistinu lze složit na pokladně města nebo na účet města č.: 6015-1224751/0100, VS 3111623 do 11.00 dne 25.10.2023.

Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemků v kat. území Pohledec

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako výlučný vlastník níže uvedených nemovitých věcí

v y h l a š u j e

v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, přijatým na jeho zasedání č. 6 konaném dne 25.9.2023 pod bodem č. 16/6/ZM/2023, následující

z á m ě r p r o d e j e

I. Nemovité věci – pozemky nabízené k prodeji v kat. území Pohledec

ad A) – samostatné RD

 1. pozemek parc. č. 620/1 o výměře 700 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 1.802.500 Kč vč. DPH

 2. pozemek parc. č. 617//8 o výměře 738 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 1.900.350 Kč vč. DPH

 3. pozemek parc. č. 623/7 o výměře 702 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 1.807.650 Kč vč. DPH

 4. pozemek parc. č. 623/8 o výměře 621 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 1.599.075 Kč vč. DPH

 5. pozemek parc. č. 617//17 o výměře 861 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 2.217.075 Kč vč. DPH

ad B) – řadové RD

 1. pozemek parc. č. 622/33 o výměře 319 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 821.425 Kč vč. DPH

 2. pozemek parc. č. 622/34 o výměře 285 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 733.875 Kč vč. DPH

 3. pozemek parc. č. 622/35 o výměře 376 m2 – minimální kupní cena 2.575 Kč / m2, tzn. 968.200 Kč vč. DPH

tj. o výměře celkem 980 m2 a minimální kupní cena celkem 2.523.500 Kč vč. DPH

Pozemky 6., 7., a 8. budou odprodány pouze jednomu vítěznému účastníkovi výběrového řízení, a to jako celek za účelem výstavby tří řadových rodinných domů.

Předmětem převodu budou, kromě pozemku, též vodovodní přípojka, přípojka dešťové kanalizace, přípojka splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr).

II. Možnosti seznámení s prodávanými nemovitostmi

Zájemci o koupi nabízených nemovitých věcí, uvedených výše, se mohou s těmito volně seznámit.

III. Forma a termín prodeje

Prodej nabízených nemovitých věcí proběhne prostřednictvím veřejného výběrového řízení z řad zájemců o koupi, které bude realizováno v jednotlivých kolech dle počtu nabízených pozemků, resp. v pěti kolech. Zájemci o koupi nemovitých věcí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu každého jednotlivého kola daného výběrového řízení své nabídky za m2 pozemku vč. DPH. Každé z jednotlivých kol daného výběrového řízení končí podáním nejvyšší nabídky za m2 pozemku vč. DPH. Uchazeč s nejvyšší nabídkou si následně, dle svého výběru, vybere jakýkoli pozemek ze všech pozemků nabízených dle bodu I. ad A) tohoto záměru (vybraný pozemek již nadále nebude figurovat ve výběru pozemků v dalších kolech výběrových řízení). Ve výběrovém řízení proběhne maximálně pět samostatných kol výběrového řízení.

O průběhu výběrového řízení s výběrem jednoho konkrétního pozemku bude sepsán protokol s uvedením jména vítězného zájemce, který bude následně předložen Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení.

V případě, že schválený zájemce neuzavře smlouvu kupní v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu smlouvy kupní , se složená jistina zájemci nevrací a předmětný pozemek bude nabídnut k prodeji v novém veřejném výběrovém řízení.

Veřejné výběrové řízení (dále jen výběrové řízení) se bude konat v budově sídla Městského úřadu v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IV. NP, zasedací místnost:

dne 25.10.2023 v 15,30 hod., povinná prezence všech zájemců bude zahájena v 15,00 hod. a ukončena v 15,25 hod. téhož dne.

Podmínky prodeje nemovitých věcí dle tohoto Záměru budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě po dobu min. 15 dnů a rovněž budou inzerovány v periodiku „Novoměstsko“ a na internetových stránkách města www.nmnm.cz

Výběrového řízení ad A) se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby nepodnikající (kupní smlouva bude uzavírána na r.č., nikoli na IČ), které složí – převedou na depozitní účet města Nové Město na Moravě:

č.ú.: 6015-1224751/0100, v.s. 3111623, popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději v den výběrového řízení do 11:00 hodin jistinu ve výši 20.000 Kč, a to pouze ti, kteří současně nemají vůči městu žádné finanční závazky. Každý účastník výběrového řízení pak před zahájením výběrového řízení předloží dražebníkovi k nahlédnutí kopii platebního příkazu nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. kontakt, r.č.) za účelem doložení splnění podmínek účasti na „dražebním“ jednání a pro případ vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny. Každý účastník výběrového řízení se účastní sám za sebe, nikoliv ve prospěch třetí osoby, příp. ve prospěch třetí osoby na základě ověřené plné moci. Každý účastník výběrového řízení může získat pouze jeden nabízený pozemek. Vítěznému zájemci již nebude účast v dalších kolech výběrového řízení umožněna.

Vítěznému zájemci každého kola bude v den konání výběrového řízení dražebníkem předán protokol o výsledku výběrového řízení.

Výběrového řízení ad B) se mohou zúčastnit jak fyzické osoby, tak fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které složí – převedou na depozitní účet města Nové Město na Moravě:

č.ú.: 6015-1224751/0100, v.s. 3111623, popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději v den výběrového řízení do 11:00 hodin jistinu ve výši 60.000 Kč, a to pouze ti, kteří současně nemají vůči městu žádné finanční závazky. Každý účastník výběrového řízení pak před zahájením výběrového řízení předloží dražebníkovi k nahlédnutí kopii platebního příkazu nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. kontakt, r.č.) za účelem doložení splnění podmínek účasti na „dražebním“ jednání a pro případ vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny. Každý účastník výběrového řízení se účastní sám za sebe, nikoliv ve prospěch třetí osoby, příp. ve prospěch třetí osoby na základě ověřené plné moci. Každý účastník výběrového řízení může získat pouze všechny tři nabízené pozemky ad B) současně jako celek, nikoliv každý samostatně.

Vítěznému zájemci bude v den konání výběrového řízení dražebníkem předán protokol o výsledku výběrového řízení.

IV. Ostatní podmínky prodeje

Schválení prodeje vítěznému zájemci-kupujícímu podléhá dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město na Moravě.

Kupní cena bude kupujícím uhrazen bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 90 ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje uzavřít řádnou kupní smlouvu nejpozději do 31.12.2023.

 1. Kupující se v kupní smlouvě zaváže, do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaevidovat stavbu RD (ad A) a stavby řadových RD (ad B) umístěné na předmětu koupě do katastru nemovitostí. Pro případ nedodržení této podmínky se kupující v kupní smlouvě současně zaváže uhradit na účet prodávajícího sankci ve výši 50% ze stanovené kupní ceny.

 1. V kupní smlouvě bude zřízeno ve prospěch města předkupní právo jako právo věcné, a to na dobu určitou – do doby zaevidování stavby/staveb RD/ŘRD, umístěné na předmětu koupě, do katastru nemovitostí. V případě akceptace předkupního práva městem bude pozemek/ky vykoupen/y za stejnou kupní cenu, za kterou byl/y pozemek/ky městem prodán/y. V případě, že na předmětném/ých pozemku/cích bude již realizována stavba/y (příp. i rozestavěná/é), bude její/jich cena stanovena znaleckým posudkem.

 1. Předmět koupě se nachází v CHKO Žďárské vrchy, a z tohoto důvodu bude jedním z dokladů předkládaných k žádosti o povolení stavby i stanovisko tohoto dotčeného orgánu.

Na předmětnou lokalitu je zpracovaná územní studie, která je dostupná na stránkách města www.nmnm.cz

https://radnice.nmnm.cz/uzemni-studie-lokality-rd-pohledec-v-novem-meste-na-morave/Regulativy územní studie byly s CHKO projednány a musí být respektovány.

Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Bližší informace zájemcům podá odbor správy majetku města a odbor investic MěÚ Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Ing. Taťána Vinklerová, tel. 566 598 365, tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz (k prodeji nemovitostí), Ing. Lubomír Kubík, tel. 566 598 351, 602 387 608, lubomir.kubik@meu.nmnm.cz (k technické infrastruktuře).

Příloha: Situační zákres nabízených stavebních pozemků GP

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE