Městský úřad

Program regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na období 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025

/ Žofie Řádková

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky byl ustaven vládním usnesením číslo 209 dne 25. března 1992. Program je projevem vůle …

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky byl ustaven vládním usnesením číslo 209 dne 25. března 1992.

Program je projevem vůle vlády ČR napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních i ekonomických podmínek k jejich komplexní regeneraci. Smyslem této regenerace je nejen rehabilitace kulturních hodnot a ozdravění životního prostředí měst, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje podnikatelských aktivit historických jader měst a obcí.

Město mělo od roku 1992 zpracovaný Program regenerace městské památkové zóny, který byl v minulých letech již několikrát aktualizován. Tento program byl však již zastaralý a neodpovídal požadavkům usnesení vlády č. 209/1992 a současnému vývoji města, proto se město rozhodlo zpracovat nový Program regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025.

Program napomáhá účelnému a hospodárnému vynakládání soukromých i veřejných finančních prostředků, nalézá společné zájmy města a jednotlivých majitelů nemovitostí na zvelebování nejviditelnějších a nejcennějších částí města. Podmínkou je respektování jedinečných podmínek města, jeho architektonického a urbanistického prostředí, využití objektů ke vhodným účelům a splnění zásad státní památkové péče.

Program regenerace zahrnuje požadavky Nového Města na postupnou obnovu MPZ a zohledňuje územně plánovací dokumentaci. V rámci Programu regenerace MPZ je navržena obnova objektů a veřejných prostranství včetně technické infrastruktury. Je zpracován formou otevřeného systému, který může pracovní skupina pro regeneraci průběžně aktualizovat – podle dosavadního postupu, aktuálních potřeb (města, vlastníků či uživatelů) a podle konkrétních možností financování akcí v jednotlivých letech (kombinace různých zdrojů, změny dotačních programů apod.)

Program byl průběžné konzultován a projednáván  ve všemi dotčenými orgány (odbor kultury a památkové péče KÚ Kraje Vysočina, garantem z NPÚ v Telči, se státním orgánem pam péče MěÚ Nové Město na Moravě a s pořizovatelem územního plánu města).

Veřejné projednání Programu se uskutečnilo dne 15.6.2016 v konferenční místnosti KD v Novém Městě na Moravě. Ve stanoveném čase nepřišly z řad veřejnosti žádné připomínky.

Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025 byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě dne 26.9.2016 usnesením číslo 9/12/ZM/2016.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE