Územně analytické podklady (4. úplná aktualizace – prosinec 2016)

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě – 4. úplná aktualizace byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním …

Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě – 4. úplná aktualizace byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Pořizovatel:

Městský úřad Nové Město na Moravě,
odbor stavební a životního prostředí,
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 598 300
E-mail. posta@nmnm.cz

Zpracovatel:

Institut regionálních informací, s. r. o.,
Chládkova 898/2, 616 00 Brno
http://www.iri.cz/

Původně vypracované Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě z roku 2008 byly realizovány za finanční podpory z Integrovaného operačního programu celkovou částkou 1 020 000,00 Kč, z toho:
ze strukturálního fondu ERDF (fond Evropské unie) částkou 867 000,00 Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů)
z národních veřejných zdrojů ČR, z dotace ze státního rozpočtu, částkou 153 000,00 Kč (15 % z celkových způsobilých výdajů)

Soubory ke stažení