Územní plán Bobrová

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní plán Bobrová Zastupitelstvo městyse Bobrová v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 30.10.2017 …

Územní plán Bobrová

Zastupitelstvo městyse Bobrová v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 30.10.2017 Územní plán Bobrová formou opatření obecné povahy.

Územní plán Bobrová řeší zejména: vymezení zastavěného území; základní koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně; koncepci veřejné infrastruktury; koncepci uspořádání krajiny; stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití; vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Do Územního plánu Bobrová (textová a grafická část opatření obecné povahy v tištěné podobě) může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na Úřadu městyse Bobrová, v digitální podobě rovněž na internetových stránkách městyse Bobrová (http://www.mestysbobrova.cz/ v rubrice „Z ÚŘADU“ pod heslem „Územní plánování“.

Datum nabytí účinnosti: 28.11.2017

Zadavatel:
Městys Bobrová
Bobrová 138
592 55 Bobrová
Tel: 566 673 265

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Ing. arch. Jan Psota a kolektiv, STUDIO P,
Nádražní 52
591 01 Žďár nad Sázavou

Soubory ke stažení