Městský úřad

Územní plán Javorek – projednání návrhu zadání

/ Dana Sklenářová

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Javorek, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § …

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Javorek, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva Obec Javorek zpracoval v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona a ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zadání územního plánu Javorek. Ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejňuje pořizovatel návrh Zadání územního plánu Javorek způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh Zadání územního plánu Javorek je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 10. 2. 2022 (včetně).

Každý může ve lhůtě do 10. 2. 2022 včetně uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, kancelář v 1.nadzemním podlaží – dveře č. 1.105, Mgr. Dana Sklenářová, tel: 566 598 404, dana.sklenarova@meu.nmnm.cz) písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE