Městský úřad

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů) tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat sankcí pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu. Městský úřad Nové Město na Moravě, jako orgán povinného subjektu, zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

Oznámení na protiprávní jednání může podat jen fyzická osoba, která se, v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (tj. především zaměstnanci města, uchazeči o zaměstnání, praktikanti, osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, jakož i osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění) pro město Nové Město na Moravě (dále jen „město“), dozvěděla o protiprávním jednání v rozsahu působnosti města porušujícím právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí. Směrnice pro tento účel uvádí tyto oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy
 • ochrana životního prostředí
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 • veřejné zdraví
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Konkrétní unijní předpisy, jichž se porušení musí týkat, jsou vyjmenovány v přílohách Směrnice. Kompletní seznam českých právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn a průběžně aktualizován na webu Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/ .

Oznámení lze podat u města:

a) písemně
• elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@nmnm.cz
• v listinné podobě na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

b) ústně
• telefonicky na telefonním čísle +420 566 598 361, 724 984 858, telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván
• na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů) v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, ve 3. patře, kancelář č. 1.301 odboru SMM, Mgr. Z. Koudelová
Do všech oznamovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům, tzv. příslušným osobám, kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele.

Oznámení lze podat i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz) na adrese https://oznamovatel.justice.cz/

Oznámení musí být určité a srozumitelné, z oznámení musí být zřejmé, proti jaké věci směřuje nebo jakého jednání se týká tak, aby bylo možno jej řádně prošetřit a přijmout odpovídající opatření. Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení. Oznámení lze učinit i anonymně, tedy bez uvedení jména, příjmení a kontaktních údajů – anonymního oznamovatele však nelze vyrozumět o přijetí oznámení a přijatých opatřeních.
Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele). Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Na ochranu podle Směrnice nemá nárok oznamovatel, který učiní oznámení vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE