Městský úřad

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 – seznam pro delegaci do OVK – delegačenka

/ Jaroslava Homolková

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08.10.2021 a 09.10.2021, může delegovat nejpozději do …

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08.10.2021 a 09.10.2021, může delegovat nejpozději do 08.09.2021 do 16.00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. V tento den a čas musí mít starosta města seznam delegovaných členů v ruce (popř. v datové schránce), nepostačuje, aby byla zásilka poslední den lhůty předána k poštovní přepravě.

Seznam delegovaných členů a náhradníků je možno doručit:

a) osobně v listinné podobě

b) v elektronické podobě (datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem).

Seznam delegovaných musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena (popřípadě náhradníka) a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkolu zmocněncem pověřena, a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.

V případě, že některá z výše uvedených náležitostí chybí, bude zmocněnec vyzván k jejich doplnění. Doplnit chybějící údaje je však nutné (a možné) nejpozději do nejzazšího termínu pro delegaci, tj. do 08.09.2021 do 16.00 hodin.

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena (popřípadě náhradníka) a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

Seznam podepíše zmocněnec volební strany nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

Vzor seznamu pro delegování do okrskové volební komise – tzv. delegačenku, naleznete v příloze.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE