Městský úřad

Vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

/ Lenka Kotovicová

č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na …

č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě se na svém 14. zasedání dne 14.12.2020 usnesením č.8/14/ZM/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Město Nové Město na Moravě (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2) Správcem poplatku je Městský úřad Nové Město na Moravě (dále jen „správce poplatku“)1.

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 2

Poplatník

1) Poplatek platí2:

 1. a) fyzická osoba přihlášená ve městě (a jeho místních částech),
 2. b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a které se nachází v katastrálním území Nové Město na Moravě, nebo v katastrálním území Hlinné, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Olešná na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec, Rokytno na Moravě, Slavkovice, Studnice u Rokytna, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Vyhláška č.3/2020

 

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

4) Ve lhůtě podle odst. 1 jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

4 §14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 §14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 §14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen automatický přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

Čl. 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:

 1. a) z částky 153 Kč za kalendářní rok a
 2. b) z částky 447 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Skutečné náklady města za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4 577 641,05 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 4 577 641,05 děleno 10 237 (10 013 počet přihlášených osob na území města + 224 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 447,17 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši 447 Kč.

3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním

Vyhláška č.3/2020

 

roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7

7 §10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 5

Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku, nebo ve 12 stejných splátkách vždy nejpozději do posledního dne daného kalendářního měsíce.

2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je8

 1. a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 2. b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 3. c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku se osvobozuje:

 1. a) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který je ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 2. b) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který je po dobu nejméně 6 měsíců umístěn ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní péči.

3) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří jsou současně poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky.

4) Úleva ve výši 50% z celkové výše poplatku se poskytuje poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky:

 1. a) do 26 let věku včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou, kteří studují a zdržují se přitom mimo území města,
 2. b) nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou.

5) Úleva ve výši 300 Kč z celkové výše poplatku na jednoho poplatníka v domácnosti se poskytuje poplatníkům donášejícím nádobu na směsný komunální odpad dále než 100 m. Tato úleva je stanovena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

6) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

Vyhláška č.3/2020

 

7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

9 §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10 §11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

12 §12 zákona o místních poplatcích

Čl. 7

Navýšení poplatku

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10

2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku, které sleduje jeho osud.11

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku12

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti poplatku omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2) V případě podle odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se:

 1. a) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 2. b) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost vyhlášky Vyhláška č.3/2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2021.

Michal Šmarda Stanislav Marek Bc. Jaroslav Lempera

starosta místostarosta místostarosta

Vyhláška č.3/2020

Příloha č. 1

Úleva na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle čl. 6 odst. 5 této vyhlášky

1) Místní část HLINNÉ

 1. donos nádoby na přístupná místa

– číslo popisné 47

– číslo popisné 56

– číslo popisné 45

2) Místní část JIŘÍKOVICE

 1. sběrné místo „u rybníka“

– číslo popisné 48

– číslo popisné 48

– číslo popisné 61

 1. samota – donos nádoby na přístupné místo

– číslo popisné 47

3) Místní část MARŠOVICE

 1. sběrné místo „u Sysů“ u č. p. 26.

– číslo popisné 22

– číslo popisné 22

 1. sběrné místo „u rybníka“

– číslo popisné 17

– číslo popisné 85

– číslo popisné 90

III. sběrné místo „křižovatka státní silnice a MK“

– číslo popisné č. p. 57 (TP č.p. 73)

4) Místní část – OLEŠNÁ

 1. sběrné místo „u Nečasů“

– číslo popisné 111

– číslo popisné 110

– číslo popisné 11

 1. donos nádoby ke „státní silnici č. 19“

– číslo popisné 101

– číslo popisné 101

– číslo popisné 108

– číslo popisné 108

III. donos nádoby na přístupná místa

– číslo popisné 42

– číslo popisné 113 ( TP č. 2)

– číslo popisné 61

– číslo popisné 91 Vyhláška č.3/2020

– číslo popisné 21

– číslo popisné 97

– číslo popisné 112

– číslo popisné 83

– číslo popisné 123

– číslo popisné 98

 1. sběrné místo „u Kachlíků“ (léto) a „na návsi“ (zima)

– číslo popisné 95

– číslo popisné 94

– číslo popisné 34

– číslo popisné 90

– číslo popisné 69

– číslo popisné 116

 1. sběrné místo „na návsi“

– číslo popisné 51

 1. sběrné místo u mostku

– číslo popisné 115

VII. donos nádoby k hlavní silnici „CINCIDORF“ – samota

– číslo popisné 73

– číslo popisné 89

5) Místní část PETROVICE

 1. donos nádoby na přístupná místa

– číslo popisné 1

– číslo popisné 2

– číslo popisné 6

 1. sběrné místo u domu č. p. 59

– číslo popisné 41

– číslo popisné 53

– číslo popisné 75

6) Místní část POHLEDEC

 1. „samota u Zubří“

– číslo popisné 45

7) Místní část ROKYTNO

 1. donos nádoby na přístupná místa

– číslo popisné 24

8) Místní část SLAVKOVICE

 1. sběrné místo u „Ločárků„

– číslo popisné 120

– číslo popisné 107

– číslo popisné 95 Vyhláška č.3/2020

9) Místní část STUDNICE

 1. samoty – svoz nádoby na přístupná místa

– číslo popisné 12

– číslo popisné 11 E

10) NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

 1. „Horní Dvůr“

– číslo popisné 388

– číslo popisné 387

 1. sběrné místo na „ulici Nečasova“

– číslo popisné 1440

– číslo popisné 1451

III. sběrné místo na „ulici Nezvalova“

– číslo popisné 203

 1. donos nádoby na „ulici Brněnská“

– číslo popisné 251

– číslo popisné 251

– číslo popisné 145

– číslo popisné 252

– číslo popisné 247

– číslo popisné 245

 1. „SVÁROV“ – Petrovická – sběrné místo u hlavní silnice

– číslo popisné 304

– číslo popisné 311

– číslo popisné 1329

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE