Městský úřad

Vyhláška č. 3/98 o zřízení městské policie

/ Nové Město na Moravě

  Vyhláška č. 3/98 o zřízení městské policie   Čl. 1   Město Nové Město na Moravě vydává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 …

 

Vyhláška č. 3/98

o zřízení městské policie

 

Čl. 1

 

Město Nové Město na Moravě vydává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. k) zákona o obcích č. 367/1990 Sb. v platném znění a na základě ustanovení § 1 odst. 1 a 5 zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie, kterou městské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 23.4.1998

Čl. 2

 

Městská policie je zřizována k zabezpečování záležitostí veřejného pořádku na území Nového Města na Moravě, a na území jeho místních částí, Hlinného, Jiříkovic, Olešné, Petrovic, Pohledce, Slavkovic, Studnic a Rokytna. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku plní městská policie zejména úkoly stanovené v § 2 zák. č. 553/1991Sb.o obecní policii. (dále jen zákon)

Čl. 3

Městská policie zabezpečuje činnost uvedenou v  čl. 1 prostřednictvím svých strážníků. Strážníkem se může stát pouze občan, který doloží svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů a dosáhl 21 let a nepřesáhl 40 let věku. Svoji tělesnou a duševní způsobilost doloží zejména lékařským vyjádřením a psychologickým vyšetřením. Výběr uchazečů o místo strážníka bude prováděn ve spolupráci s Policií ČR.

Čl. 4

Městskou policii řídí starosta města. Městskou radou je pověřen k plněním některých úkolů při řízení městské policie určený strážník ( dále jen velitel MP ).

Strážníci jsou v pracovním poměru k obci. Jsou povinni jedenkrát za tři roky vykonat zkoušku před komisí MV ČR a získat tak platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Za řádnou přípravu a včasné vyslání k této zkoušce odpovídá velitel MP. Výcvik k výkonu oprávnění a používání služebních zbraní a donucovacích prostředků je zajišťován na žádost města Nového Města na Moravě Policií ČR.

Kontrola činnosti městské policie je prováděna členy městské rady. Zpráva o činnosti je nejméně jedenkrát ročně předkládána městskému zastupitelstvu velitelem MP.

Čl. 5

 

Strážník městské policie při výkonu své pravomocí požívá ochrany veřejného činitele ve smyslu trestního zákona. Oprávnění a povinnosti strážníků stanoví zákon. Strážník je ve smyslu § 26 zákona povinen zachovávat o skutečnostech, se kterými se při plnění úkolů MP seznámil nebo v souvislosti s nimi mlčenlivost. Zprostit strážníka povinnosti mlčenlivosti je oprávněn starosta města.

Čl. 6

Při plnění úkolů městské policie a provádění zákroků je strážník oprávněn:

 • požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla ( tzv. botičky ) na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je jeho ponechání zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství. Vždy za předpokladu, že se řidič v blízkosti vozidla nezdržuje.
 • uložit v blokovém řízení za spáchaný přestupek blokovou pokutu do výše 1 000,- Kč, mladistvému může uložit blokovou pokutu do výše 500,- Kč.
 • vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo v provozní době do všech prostor určených pro zákazníky
 • zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu neuposlechnutím zákazu vyplývajícího z následujících dopravních značek :
 • zákazu vjezdu všech vozidel,
 • zákazu vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku, nákladních automobilů, autobusů, traktorů, motocyklů, potahových vozidel, ručních vozíků nebo cyklistů,
 • zákazu vjezdu do pěší zóny,
 • zákazu zastavení a zákazu stání, včetně těchto zákazů v zóně s dopravním omezením , vyplývajících z příslušných dopravních značek.

Podrobnosti o právech a povinnostech strážníků městské policie při plnění úkolů městské policie upravuje zákon.

 

 

Čl. 7

 

Strážník je oprávněn použít služební zbraň a donucovací prostředky za podmínek uvedených v zákoně.

Na místo nebo vedle donucovacího prostředku je strážník oprávněn použít též psa, jehož způsobilost musí být osvědčena Policii ČR.

 

 

Čl. 8

 

Odpovědnost za škodu způsobenou strážníky při výkonu jejich pravomoci, jakož i nároky poškozeného se řídí ustanovením § 24 zákona.

Čl. 9

 

Svoji pravomoc vykonávají strážníci ve stejnokroji, který je následující:

V letním období:

 • černé kalhoty
 • košile bledě modré barvy s nárameníky v barvě košile a s rukávovým znakem
 • černá látková bunda s nárameníky v barvě bundy s rukávovým znakem
 • černé polobotky
 • černá vázanka
 • černá pokrývka hlavy s páskou po celém obvodu pokrývky hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádané pravidelně šachovnicovým způsobem.
 • odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části je v opisu zlatě ražené slovo „MĚSTSKÁ“ a v jeho dolní části slovo „POLICIE“.

V zimním období:

 • černé zimní kalhoty
 • černá látková bunda s rukávovým znakem
 • černé nebo tmavě hnědé šněrovací boty
 • košile bledě modré barvy s nárameníky v barvě košile a s rukávovým znakem
 • černá látková bunda s nárameníky v barvě bundy s rukávovým znakem
 • černá pokrývka hlavy s páskou po celém obvodu pokrývky hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádané pravidelně šachovnicovým způsobem. (výjimku tvoří pouze kožešinové zimní pokrývky hlavy)
 • rukávový znak Městské policie Nového Města na Moravě je vyobrazen v závazné příloze č. 1 této vyhlášky

Nepovinná výbava:

 • šála (šálová kukla)
 • pulovr černé barvy s nápisem městská policie
 • černé rukavice
 • ponožky tmavé barvy

Strážník MP je povinen dbát na svůj zevnějšek a k plnění úkolů v pracovní době užívat čistý stejnokroj. Je povinen být řádně oholen a ostříhán. Není povoleno v pracovní době nosit viditelně náušnice a jiné nevhodné doplňky či šperky, kterými by bylo znevažováno postavení strážníka. Stejnokroj mohou strážníci krom pracovní doby užít i k cestě do nebo ze zaměstnání.

Čl. 10

Podle ročního období a s přihlédnutím na počasí, popřípadě v budovách, kde to podmínky umožňují, mohou strážníci vykonávat pravomoci městské policie v košili bez bundy. Na košili a bundě musí mít však vždy znak městské policie s identifikačním číslem a na rukávu v záloktí nášivku se znakem městské policie.

Čl. 11

 

Při výcviku a plnění speciálních úkolů, jako je výkon pravomoci strážníka se psem, mohou strážníci pro výkon pravomoci městské policie používat tmavě modrou nebo černou kombinézu s nápisem „Městská policie“ na zádech. Tuto mohou používat i v kombinaci se stejnokrojem uvedeným v čl. 9 této vyhlášky. Vždy však musí být stejnokroj vybaven znakem Městské policie Nového Města na Moravě na pravé straně hrudníku spolu s identifikačním číslem. Psovodi navíc mohou na levém předloktí nosit znak se psí hlavou.

Čl. 12

Strážník je v pracovní době povinen v mezích zákona provést zákrok, úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z  jejich páchání.

V mimopracovní době je povinen v mezích zákona provést zákrok, případně učinit opatření, je-li páchán tr. čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Způsob prokazování příslušnosti v takovémto případě k městské policii upravuje zákon.

Čl. 13

Ukončení pracovního poměru se strážníkem upravuje zákoník práce.

Čl. 14

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/92 Nového Města na Moravě o městské policii ze dne 2.4.1992

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ………

Ing. Věra BLAŽKOVÁ Ing. Jaromír ČERNÝ

zástupce starosty starosta města

 

Důvodová zpráva

k nahrazení vyhlášky č. 2/92, o městské policii, vyhláškou č. 3/98.

Vyhláška č. 2/92 o městské policii schválená na zasedání MZ dne 2.4.1992 se jeví jako zcela nedostatečná a to zejména v důsledku změn v zákoně č. 553/1991 Sb. o obecní policii, jakož i vydáním prováděcí vyhlášky MV č. 88/1996, k tomuto zákonu. Změny bylo nutné provést zejména v následujícím:

 • výše ukládaných pokut je v rozporu s § 13 z. č. 200/90 Sb., ( čl. 2 )
 • strážník MP není oprávněn nechat odtáhnout vozidlo (čl. 2 )
 • v původní vyhlášce není specifikováno kdo městskou policii řídí a kdo provádí kontrolní činnost ( částečně řešeno v čl. 4 )
 • městská policie nemůže vypomáhat okolním obcím ( kromě místních částí ) na jejich žádost, neboť má pravomoc pouze v k.ú. obce v které byla zřízena ( čl. 4 )
 • mezi donucovací prostředky je mylně zahrnuto „použití zbraně“ a „psa“, což je třeba rozlišit ( čl. 7 )
 • vyhláškou MV č 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii, jsou stanoveny v § 11 jednotné prvky stejnokroje strážníků, které je nutné do vyhlášky zapracovat ( čl. 9 )
 • v původní vyhlášce není uvedeno za jakých okolností a kdy je strážník povinen zakročit ( částečně řešeno v čl. 12 )

Na jednání městské rady dne 11.2.1998 bylo doporučeno, aby činnost městské policie byla kontrolována členy městské rady, což zákon umožňuje. Proto také byl tento požadavek do znění vyhlášky č. 3/98 do čl. 4, zanesen. Dále bylo navrhnuto, aby byla zrušena původní vyhláška č. 2/92 o městské policii a nahrazena vyhláškou č. 3/98.

Vypracoval :

GREGOR Petr

Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE