Výzva k předkládání žádostí do dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Andrea Vašíčková  Sdílet článek na nebo

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora …

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky v tomto Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. (viz Zásady Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)

V rámci finanční podpory pro rok 2017 byla pro celý správní obvod Města Nové Město na Moravě jako obce s rozšířenou působností stanovena finanční kvóta 575 000 Kč.

Minimální podíl vlastníka je 10% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Minimální výše příspěvku z Programu je 50 000 Kč.

Žádosti je možné podávat ode dne zveřejnění této výzvy. Program bude realizován v jednom kole. Uzávěrka příjmu žádostí je 28.2.2017. Na příspěvek není právní nárok.

Žádosti o zařazení do programu se podávají na předepsaném formuláři žádosti včetně povinných příloh na MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Program administruje a další informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytne Mgr. Andrea Vašíčková, MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 598 406, e-mail: andrea.vasickova@meu.nmnm.cz.

Soubory ke stažení