Záměr města na pronájem bytu 1+kk č. 1515/3 na ul. Žďárská a bytu 3+1 č. 301/7 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t byt 1+kk č. 1515/3 – 73,78 m2 …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t byt 1+kk č. 1515/3 – 73,78 m2 vč. předzahrádky na ul. Žďárská a 3+1 č. 301/7 – 82,61 m2 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

1) Byt č. 3 se zvláštním režimem obsazování pro osoby ve věku 60 let a více v bytovém domě „KoDuS“ o velikosti 1+kk o započtené ploše 42,43 m2 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v č.p. 1515 v 1. nadzemním podlaží.

Je nájemní byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku, byl postaven se státní účelovou dotací na podporu komunitního života seniorů. Okruh nájemců se v současné struktuře bytů omezuje na osoby v ekonomicky neaktivním věku 60+ nemající ve vlastnictví či spoluvlastnictví RD, byt nebo družstevní podíl, jejichž průměrný měsíční příjem nepřesahuje pro 1 osobu 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy a pro dvě osoby 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy.

Základní měsíční nájemné za byt činí 57,00 Kč/ m2 tj. 2.418,50 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny. Měsíční nájemné za předzahrádku činí 150,00 Kč.

Dispozice bytu:

obytná kuchyň ……………. 25,30 m2

předsíň ………..….……………8,26 m2

koupelna + WC ……………. 5,64 m2

sklep – kóje …..….….………. 2,70 m2

komunitní místnost…………. 1,88 m2

Celková plocha bytu činí 43,78 m2

předzahrádka ………………. 30,00 m2

Celková plocha bytu vč. předzahrádky činí 73,78 m2

Uchazeč v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen před podpisem smluv doložit, že nevlastní žádnou nemovitost. V případě, že nedoloží požadované doklady nebudou s vybraným uchazečem smlouvy uzavřeny.

Vybraný uchazeč, který doložil veškeré doklady je povinen uzavřít smlouvu o nájmu bytu včetně rozhodčí doložky nejpozději do 15 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení na byt. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem bytu nemá zájem a nájemní smlouva a smlouva o rozhodčím řízení bude uzavřena s dalším vybraným uchazečem.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou dva roky s možností obnovy. V případě, že nájemce neoznámí, že nemá o další pronájem bytu zájem a zároveň bude nájemce dodržovat podmínky nájemní smlouvy, bude smlouva obnovována za stejných podmínek.

Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt je nově postavený, veškeré vybavení je nové a funkční.

Upozorňujeme, že byt není vybaven kuchyňskou linkou ani jiným nábytkem. Město Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatel umožní nájemci provedení pouze nezbytných úprav bytu včetně instalace vlastní kuchyňské linky. Veškeré úpravy bytu a instalace zařizovacích předmětů budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto úpravy či instalace zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) úprav.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být podána na předepsaném tiskopise (Příloha č.3 Směrnice č.1/2020 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „NEOTEVÍRAT“ „Výběrové řízení na byt č. 1515/3“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení 1. a případně 2. uchazeče, datum narození, bydliště, státní občanství,

specifikace bytu, o který má uchazeč zájem,

2) jméno a příjmení další spolubydlící osoby (max.1 osoba), datum narození, bydliště, státní občanství,

3) popis současných podmínek bydlení,

4) eventuální prohlášení o uvolnění jiného bytu ve vlastnictví města,

5) čestné prohlášení – podpisem přihlášky uchazeč souhlasí s obsahem čestného prohlášení,

6) informaci o jiných skutečnostech, které mohou ovlivnit přidělení bytu a sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/jí o změnu trvalého pobytu,

7) kontakty pro účel oznámení výsledků výběrového řízení,

8) potvrzení o příjmech za posledních 12 kalendářních měsíců, viz. Příloha č. 1 přihlášky,

9) datum a podpis/y uchazeče/ů o nájem bytu

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

2) Byt č. 7 o velikosti 3+1 o započtené ploše 77,605 m2 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě v č.p. 301 ve 2. nadzemním podlaží.

Základní měsíční nájemné činí 58,00 Kč/ m2 tj. 4.501,00 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj 1 ……………………. 17,52 m2

pokoj 2 ……………………… 11,82 m2

pokoj 3 ……………………… 12,45 m2

kuchyně …………………….. 14,58 m2

předsíň ………..….…………. 10,72 m2

koupelna ……………………… 3,62 m2

WC …………………………… 1,13 m2

komora ……………………….. 0,76 m2

balkon ………………………… 7,84 m2

sklep – kóje ………….….……. 2,17 m2

Celková plocha bytu činí 82,61 m2

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen podepsat smlouvu o nájmu bytu vč. rozhodčí doložky a smlouvu o peněžité jistotě nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o přidělení bytu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem bytu již nemá zájem a k uzavření smluv bude vyzván náhradník, v případě, že byl schválen. Jinak bude zveřejněn nový záměr. Smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností obnovy.

Jistota na byt činí trojnásobek měsíčního nájemného a musí být uhrazena před podpisem smlouvy o nájmu bytu.

Součástí přihlášky je rovněž doklad (kopie) o potvrzení příjmů od zaměstnavatele od všech uchazečů, v případě nezaměstnaných uchazečů je nutné doložit potvrzení o sociálních dávkách a době evidování na Úřadu práce. Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt byl již v minulosti pronajímán, přičemž stav bytu, jeho vybavení a zařízení odpovídá době užívání. V případě kdy bude uchazeč o byt vybrán pronajímatelem jako nový nájemce souhlasí s tím, že nebude požadovat žádné úpravy zařizovacích předmětů, podlahových krytin a dalších součástí bytu na náklady pronajímatele. Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení případných oprav či nezbytných úprav bytu, případně výměnu zařizovacích předmětů. Realizace těchto oprav, úprav či výměny zařizovacích předmětů budou realizovány nájemcem na jeho náklady. Tyto opravy, úpravy či výměny zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav a případné finanční vypořádání při skončení nájmu bytu.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být předána na předepsaném tiskopise (Příloha č.1 Směrnice č.1/2020 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města viz. odkaz https://radnice.nmnm.cz/prp/odbor-spravy-majetku-mesta/, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři správce bytových domů Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Pro posouzení přihlášky je rozhodující datum doručení na podatelnu Měú, nikoliv datum podání na poštu.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat“ „výběrové řízení na byt č. 301/7“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení uchazeče/ů, datum narození, bydliště, státní občanství

2) jméno a příjmení rodinných příslušníků uchazeče/ů, jejich data narození, bydliště, státní občanství

3) popis bytu, který uchazeč/i v současnosti užívá

4) eventuální prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví města

5) sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/ají o změnu trvalého pobytu.

6) doklad o výši příjmů, sociálních dávek, době evidování na ÚP od všech uchazečů o byt

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Zájemci se mohou se stavem uvolněných bytů seznámit při prohlídce bytů. Termín prohlídky bytů je pro zájemce o jejich pronájem stanoven na středu dne 10.08.2022 :

1) Byt 3+1 č. 301/7 – 15:00 hod. do 15:15 hod.

2) Byt 1+kk č. 1515/3 – 15:30 hod. do 15:45 hod.

Lhůta pro podání nabídek na oba uvolněné byty č. 1515/3 a č. 301/7 končí v pátek dne 19.08.2022 v 9:00 hod.

Ostatní podmínky:

Z výběrových řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale určenému náhradníkovi.

Soubory ke stažení

 
Dotazník