Městský úřad

Záměr na pronájem bytů 2+1 č. 34 na ulici Tyršova č.p. 730, č. 12 na ulici Tyršova č.p. 731 a bytu 1+k č. 23 na ulici Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě

/ Renata Chalupová, DiS.

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout 1) Byt č. 34 o velikosti 2+1 o započtené ploše 55,99 m2 na ul. Tyršova v …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout

1) Byt č. 34 o velikosti 2+1 o započtené ploše 55,99 m2 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v č.p. 730 v 7. nadzemním podlaží.

Základní měsíční nájemné činí 65,00 Kč/ m2 tj. 3.639,00 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj 1 ……………………. 18,90 m2

pokoj 2 ……………………. 14,40 m2

kuchyně ……………………. 7,30 m2

předsíň ………..….…………. 6,30 m2

koupelna …….………………. 3,50 m2

WC ..……………………. ….. 0,95 m2

komora ……………………… 1,00 m2

balkon ………………….……. 2,80 m2

balkon ………………….……. 3,08 m2

sklep – místnost ………….….…. 1,40 m2

Celková plocha bytu činí 59,63 m2

2) Byt č. 12 o velikosti 2+1 o započtené ploše 53,695 m2 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v č.p. 731 v 3. nadzemním podlaží.

Základní měsíční nájemné činí 65,00 Kč/ m2 tj. 3.490,00 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj 1 ……………………. 18,90 m2

pokoj 2 ……………………. 14,40 m2

kuchyně ……………………. 7,30 m2

předsíň ………..….…………. 5,40 m2

koupelna …….………………. 3,50 m2

WC ..……………………. ….. 0,95 m2

komora ……………………… 1,00 m2

balkon ………………….……. 3,08 m2

sklep – místnost ……………..…. 1,41 m2

Celková plocha bytu činí 55,94 m2

3) Byt č. 23 o velikosti 1+k o započtené ploše 24,135 m2 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v č.p. 730 v 5. nadzemním podlaží.

Základní měsíční nájemné činí 65,00 Kč/ m2 tj. 1.569,00 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj ….……………………. 16,70 m2

předsíň ………..….…………. 2,50 m2

koupelna …….………………. 3,45 m2

WC ..……………………. ….. 0,95 m2

komora ……………………… 1,00 m2

sklep – místnost …………….…. 1,07 m2

Celková plocha bytu činí 24,67 m2

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen podepsat smlouvu o nájmu bytu vč. rozhodčí doložky a smlouvu o peněžité jistotě nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o přidělení bytu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem bytu již nemá zájem a k uzavření smluv bude vyzván náhradník, v případě, že byl schválen. Jinak bude zveřejněn nový záměr. Smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností obnovy.

Jistota na byt činí trojnásobek měsíčního nájemného a musí být uhrazena před podpisem smlouvy o nájmu bytu.

Součástí přihlášky je rovněž doklad (kopie) o potvrzení příjmů od zaměstnavatele od všech uchazečů, v případě nezaměstnaných uchazečů je nutné doložit potvrzení o sociálních dávkách a době evidování na Úřadu práce. Upozorňujeme zájemce o pronájem bytů, že nabízené byty byly již v minulosti pronajímány. Stavy bytu č. 730/34,23 včetně jejich vybavení a zařízení odpovídají době užívání. Byt č. 731/12 bude v době uzavření nové nájemní smlouvy po rekonstrukci bytu a bude pronajat bez kuchyňské linky.

V případě kdy bude uchazeč o byt vybrán pronajímatelem jako nový nájemce souhlasí s tím, že nebude požadovat žádné úpravy zařizovacích předmětů a dalších součástí bytu na náklady pronajímatele. Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení případných oprav či nezbytných úprav bytu, případně výměnu zařizovacích předmětů. Realizace těchto oprav, úprav či výměny zařizovacích předmětů budou realizovány nájemcem na jeho náklady. Tyto opravy, úpravy či výměny zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav a případné finanční vypořádání při skončení nájmu bytu.

Zájemci se mohou se stavem bytu/ů seznámit při prohlídce/kách bytu/ů. Termín prohlídky/ek bytu/ů je pro zájemce o jeho/jejich pronájem stanoven na pondělí dne 15.01.2024 následovně :

  1. Byt 2+1 č. 731/12 – 16:00 hod. do 16:15 hod.

  2. Byt 2+1 č. 730/34 – 16:20 hod. do 16:35 hod.

  3. Byt 1+k č. 730/23 – 16:35 hod. do 16:50 hod.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být předána na předepsaném tiskopise (Příloha č.1 Směrnice pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města viz. odkaz https://radnice.nmnm.cz/prp/odbor-spravy-majetku-mesta/, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři správce bytových domů Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Pro posouzení přihlášky je rozhodující datum doručení na podatelnu Měú, nikoliv datum podání na poštu.

Lhůta pro podání nabídek končí ve středu dne 17.01.2024 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat“ „výběrové řízení na byt

č. 731/12“ / „výběrové řízení na byt č. 730/34“ / „výběrové řízení na byt č. 730/23“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení uchazeče/ů, datum narození, bydliště, státní občanství

2) jméno a příjmení rodinných příslušníků uchazeče/ů, jejich data narození, bydliště, státní občanství

3) popis bytu, který uchazeč/i v současnosti užívá

4) eventuální prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví města

5) sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/ají o změnu trvalého pobytu.

6) doklad o výši příjmů, sociálních dávek, době evidování na ÚP od všech uchazečů o byt

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale určenému náhradníkovi.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE