Prodej stavebních pozemků v Pohledci již 7.9.2022 od 15:00! – 2. kolo

/ Radek Fila

Jistinu lze složit na pokladně města nebo na účet města č.: 6015-1224751/0100, VS 3111622 do 11.00 dne 7.9.2022.

Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemků v kat. území Pohledec

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jako výlučný vlastník níže uvedených nemovitých věcí

v y h l a š u j e

v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, přijatým na jeho zasedání č. 22 konaném dne 13.06.2022 pod bodem č. 28/22/ZM/2022, následující

z á m ě r p r o d e j e

I. Nemovité věci – pozemky nabízené k prodeji v kat. území Pohledec

   1. pozemek parc. č. 622/32 o výměře 711 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.795.275 Kč vč. DPH

   2. pozemek parc. č. 622/31 o výměře 699 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.764.975 Kč vč. DPH

   3. pozemek parc. č. 622/30 o výměře 701 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.770.025 Kč vč. DPH

   4. pozemek parc. č. 620/1 o výměře 700 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.767.500 Kč vč. DPH

   5. pozemek parc. č. 620/2 o výměře 742 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.873.550 Kč vč. DPH

   6. pozemek parc. č. 617/14 o výměře 740 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.868.500 Kč vč. DPH

   7. pozemek parc. č. 617/13 o výměře 795 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.007.375 Kč vč. DPH

   8. pozemek parc. č. 617/12 o výměře 796 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.009.900 Kč vč. DPH

   9. pozemek parc. č. 617/11 o výměře 797 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.012.425 Kč vč. DPH

   10. pozemek parc. č. 617/5 o výměře 839 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.118.475 Kč vč. DPH

   11. pozemek parc. č. 622/29 o výměře 853 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.153.825 Kč vč. DPH

   12. pozemek parc. č. 622/28 o výměře 787 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.987.175 Kč vč. DPH

   13. pozemek parc. č. 617//8 o výměře 738 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 1.863.450 Kč vč. DPH

   14. pozemek parc. č. 617/17 o výměře 861 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.174.025 Kč vč. DPH

   15. pozemek parc. č. 617/16 o výměře 803 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.027.575 Kč vč. DPH

   16. pozemek parc. č. 617/15 o výměře 812 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.050.300 Kč vč. DPH

   17. pozemek parc. č. 617/2 o výměře 935 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.360.875 Kč vč. DPH

   18. pozemek parc. č. 617/9 o výměře 941 m2 – minimální kupní cena 2.525 Kč / m2, tzn. 2.376.025 Kč vč. DPH

Předmětem převodu budou, kromě pozemku, též vodovodní přípojka, přípojka dešťové kanalizace, přípojka splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr). Předpoklad dokončení kompletního zasíťování inženýrskými sítěmi je 08/2023.

II. Možnosti seznámení s prodávanými nemovitostmi

Zájemci o koupi nabízených nemovitých věcí, uvedených výše, se mohou s těmito volně seznámit.

III. Forma a termín prodeje

Prodej nabízených nemovitých věcí proběhne prostřednictvím dvou veřejných výběrových řízení z řad zájemců o koupi, která budou realizována v jednotlivých kolech dle počtu nabízených pozemků. Zájemci o koupi nemovitých věcí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu každého jednotlivého kola daného výběrového řízení své nabídky za m2 pozemku vč. DHP. Každé z jednotlivých kol daného výběrového řízení končí podáním nejvyšší nabídky za m2 pozemku vč. DPH. Uchazeč s nejvyšší nabídkou si následně, dle svého výběru, vybere jakýkoli pozemek ze všech pozemků nabízených dle bodu I. tohoto záměru (vybraný pozemek již nadále nebude figurovat ve výběru pozemků v dalších kolech výběrových řízení). V prvním výběrovém řízení proběhne maximálně devět samostatných kol tohoto výběrového řízení (dojde k realizaci záměru prodeje maximálně 9 pozemků z celkových 18 specifikovaných v bodu I. tohoto záměru). Ve druhém výběrovém řízení bude nabízeno ke koupi zbylých 9 nabízených pozemků, případně pozemky, o něž nebyl projeven zájem o koupi v prvním výběrovém řízení.

O průběhu každého kola výběrového řízení s výběrem jednoho konkrétního pozemku bude sepsán protokol s uvedením jména vítězného zájemce, který bude následně předložen Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě ke schválení.

V případě neuzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s vítězným zájemcem tj. v případě, že schválený zájemce neuzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní nebo dojde-li k odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodu nezaplacení zálohy na kupní cenu, se složená jistina zájemci / budoucímu kupujícímu nevrací a předmětný pozemek bude nabídnut k prodeji v novém veřejném výběrovém řízení.

Veřejné výběrové řízení (dále jen výběrové řízení) se bude konat v budově sídla Městského úřadu v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IV. NP, zasedací místnost:

První výběrové řízení dne 24.08.2022 v 15:30 hod. Povinná prezence všech zájemců bude zahájena v 15:00 hod. a ukončena v 15:30 hod. téhož dne.

Druhé výběrové řízení dne 07.09.2022 v 15:30 hod. Povinná prezence všech zájemců bude zahájena v 15:00 hod. a ukončena v 15:30 hod. téhož dne.

Podmínky prodeje nemovitých věcí dle tohoto Záměru budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě po dobu min. 15 dnů a rovněž budou inzerovány v periodiku „Novoměstsko“ a na internetových stránkách města.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby nepodnikající (kupní smlouva bude uzavírána na r.č., nikoli na IČ), které složí – převedou na depozitní účet města Nové Město na Moravě popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději v den výběrového řízení do 11:00 hodin jistinu ve výši 20.000 Kč, a to pouze ti, kteří současně nemají vůči městu žádné finanční závazky. Každý účastník výběrového řízení pak před zahájením výběrového řízení předloží dražebníkovi k nahlédnutí kopii platebního příkazu nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. kontakt, r.č.) za účelem doložení splnění podmínek účasti na „dražebním“ jednání a pro případ vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny. Každý účastník výběrového řízení se účastní sám za sebe, nikoliv ve prospěch třetí osoby, příp. ve prospěch třetí osoby na základě ověřené plné moci. Každý účastník výběrového řízení může získat pouze jeden nabízený pozemek. Vítěznému zájemci již nebude účast v dalších kolech výběrového řízení umožněna.

Vítěznému zájemci každého kola bude v den konání výběrového řízení dražebníkem předán protokol o výsledku výběrového řízení.

IV. Ostatní podmínky prodeje

   1. Záloha na kupní cenu ve výši 250.000 Kč bude, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na příslušnou nemovitou věc, kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 60 ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Doplatek kupní ceny bude kupujícím uhrazen bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 90 ti dnů ode dne podpisu řádné Kupní smlouvy.

Schválení prodeje vítěznému zájemci-kupujícímu podléhá dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město na Moravě.

Prodávající se zavazuje uzavřít řádnou kupní smlouvu až po vybudování kompletních inženýrských sítí, a to nejpozději do 31.12.2023.

   2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže, do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaevidovat stavbu RD umístěnou na předmětu koupě do katastru nemovitostí. Pro případ nedodržení této podmínky se kupující v kupní smlouvě současně zaváže uhradit na účet prodávajícího sankci ve výši 50% ze stanovené kupní ceny.

   3. V kupní smlouvě bude zřízeno ve prospěch města předkupní právo jako právo věcné, a to na dobu určitou – do doby zaevidování stavby RD, umístěné na předmětu koupě, do katastru nemovitostí. V případě akceptace předkupního práva městem bude pozemek vykoupen za stejnou kupní cenu, za kterou byl pozemek městem prodán. V případě, že na předmětném pozemku bude již realizována stavba (příp. i rozestavěná), bude její cena stanovena znaleckým posudkem.

   4. Předmět koupě se nachází v CHKO Žďárské vrchy, a z tohoto důvodu bude jedním z dokladů předkládaných k žádosti o povolení stavby i stanovisko tohoto dotčeného orgánu.

Na předmětnou lokalitu je zpracovaná územní studie, která je dostupná na stránkách města (https://radnice.nmnm.cz/uzemni-studie-lokality-rd-pohledec-v-novem-meste-na-morave/). Regulativy územní studie byly s CHKO projednány a musí být respektovány.

Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Bližší informace zájemcům podá odbor správy majetku města a odbor investic MÚ Nové Město na Moravě, kontaktní osoba: Ing. Taťána Vinklerová, tel. 566 598 365, tatana.vinklerova@meu.nmnm.cz (k prodeji nemovitostí), ing. Andrea Kramárová , tel. 606 725 513, andrea.kramarova@meu.nmnm.cz (k technické infrastruktuře).

Příloha: Situační zákres nabízených stavebních pozemků GP

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE