Záměr prodeje bytové jednotky č. 876/3 na ul. Purkyňova v Novém Městě na Moravě

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Oznámení o disponování s majetkem Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě oznamuje v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 …

Oznámení o disponování s majetkem

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě oznamuje v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nového Města na Moravě č.21. konaném dne 11.12.2017 a schválenými Zásadami prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě svůj

z á m ě r p r o d a t

v domě č.p. 876 na ulici Purkyňova v Novém Městě na Moravě do výlučného vlastnictví příslušnou bytovou jednotku, včetně všech součástí a příslušenství, a do podílového spoluvlastnictví spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 876 a spoluvlastnický podíl k pozemku par.č. 2964 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 214 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Nové Město na Moravě (dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů), a to stávajícímu nájemci níže uvedené bytové jednotky :

Bytová

jednotka

Výměra

bytové jednotky

(m2)

Spoluvlastnický

podíl na

společných

částech budovy

a pozemků

Kupní cena

(Kč)

876/3

78,88

7888/70390

574 .160,00

Bližší informace poskytne Odbor investic a správy majetku Města Nové Město na Moravě, Marcela Popelková, referentka odboru ISM, tel. 566 598 363.

…………………………

Stanislav Marek v.r.

místostarosta

Soubory ke stažení