Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Nové Město na Moravě – bytové jednotky 2+1 č. 1011/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě, jako výlučný vlastník …

Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě, jako výlučný vlastník níže uvedené nemovitosti

v y h l a š u j e

v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující

z á m ě r  p r o d e j e

1. Nemovitost nabízená k prodeji

Bytová jednotka č. 1011/10 vč. všech součástí a příslušenství, umístěná v domě č.p. 1010, 1011 (bytový dům) v k.ú. Nové Město na Moravě (ul. Křičkova) o výměře 56,30 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 5630/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 a na pozemku p.č. 1029/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 430 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě za minimální kupní cenu ve výši 550 tis. Kč.

2. Možnosti seznámení s prodávanou nemovitostí

Zájemci o koupi nabízené nemovitosti – bytové jednotky uvedené výše, se mohou s nabízenou nemovitostí seznámit ( prohlídka bytové jednotky) v následně uvedených termínech :

1/ 10.10.2018 od 15,30 hod. do 15,45 hod.

2/ 24.10.2018 od 15,30 hod. do 15,45 hod.

na místě samém (kontaktní osoba: Renata Chalupová, Dis., tel.: 776 731 678, Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova 1346).

3. Forma a termín prodeje

Prodej nabízené nemovitost bude proveden veřejným výběrovým řízením „na určení pořadí z řad zájemců o koupi.

Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení končí podáním nejvyšší nabídky.

O průběhu výběrového řízení bude sepsán protokol s uvedením pořadí zájemců dle výše jejich nabídek, který bude následně předložen Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě.

V případě neuzavření kupní smlouvy se zájemcem prvním v pořadí tj. v případě, že schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v termínu do 30dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina nevrací. Potom v takovémto případě nastupují na jeho místo další zájemci v sestupném pořadí uvedení v protokolu z výběrového řízení.

Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ (dále jen výběrové řízení) se bude konat ve IV.NP (zasedací místnost) v č.p 103 v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám., 592 31 Nové Město na Moravě dne 07.11.2018 v 15:30 hod.

Podmínky záměru prodeje nemovitosti budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě po dobu min.15dnů a rovněž budou inzerovány v Novoměstsku a na internetových stránkách města.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí – převedou na depozitní účet města Nového Města na Moravě vedeného u KB a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod variabilním symbolem : 3112101110 popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději v den konání výběrového řízení do 11 hodin jistinu ve výši 5 000,-Kč. Současně před výběrovým řízením předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. číslo) za účelem případného vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny.

4. Ostatní informace

Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení.

Kupní cena bude, na základě kupní smlouvy na příslušné nemovitosti, kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 90dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí z nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel.

Schválení prodeje vítěznému zájemci podléhá dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. O výsledku výběrového řízení na určení pořadí bude vítězný uchazeč informován písemně.

Doplňující informace podá Správa bytů NMNM s.r.o., Renata Chalupová, Dis., tel. 776 731 678, případně MěÚ Nové Město na Moravě, odbor správy majetku města Nového Města na Moravě tel. 566 598 363 (Marcela Popelková).

Soubory ke stažení