Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Nové Město na Moravě – objekt č. p. 121 na Vratislavově náměstí

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako výlučný vlastník níže uvedených nemovitostí v y h l a š …

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě jako výlučný vlastník níže uvedených nemovitostí

v y h l a š u j e

 v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením rady města Nového Města na Moravě, přijatým na jeho schůzi č. 52 konané dne 16.04.2018 pod bodem programu č. 22/52/RM/2018, následující

z á m ě r   p r o d e j e

 1. Nemovitosti nabízené k prodeji

pozemek parc. č. 178 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 309 m2 jehož součástí je stavba č. p. 121 (stavba občanského vybavení), včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě. Soubor nemovitostí je nabízen za minimální kupní cenu ve výši 4.800.000 Kč.

2. Možnosti seznámení s prodávanými nemovitostmi

Zájemci o koupi nabízených nemovitostí uvedených výše se mohou s nabízenými nemovitostmi seznámit po předchozí telefonické dohodě na místě samém (kontaktní osoba: Ing. Radek Fila, tel.: 723 190 997).

3. Forma a termín prodeje

Prodej nabízených nemovitostí jako celku bude proveden veřejným výběrovým řízením „na určení pořadí“ z řad zájemců o koupi.

Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení končí podáním nejvyšší nabídky.

O průběhu výběrového řízení bude sepsán protokol s uvedením pořadí zájemců dle výše jejich nabídek, který bude následně předložen Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě.

V případě neuzavření kupní smlouvy se zájemcem prvním v pořadí tj. v případě, že schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina nevrací. Potom v takovémto případě nastupují na jeho místo další zájemci v sestupném pořadí uvedení v protokolu z výběrového řízení.

 

Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ (dále jen výběrové řízení) se bude konat ve 4.NP (zasedací místnost) v č. p. 103 v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám., 592 31 Nové Město na Moravě dne 06.06.2018 v 15:00 hod.

 

Podmínky záměru prodeje nemovitosti budou zveřejněny na úřední a elektronické desce Městského úřadu Nové Město na Moravě po dobu min. 15 dnů a rovněž budou inzerovány v Novoměstsku a na internetových stránkách města.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí – převedou na depozitní účet města Nového Města na Moravě vedeného u KB a.s. č. ú.: 6015-1224751/0100 jako variabilní symbol uvádějte IČ, v případě fyzické osoby 111, specifický symbol: 121, popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději v den konání výběrového řízení do 11 hodin jistinu ve výši 20.000 Kč. Současně před výběrovým řízením předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. číslo) za účelem případného vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina nejpozději do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny.

4. Ostatní informace

Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení.

Kupní cena bude, na základě kupní smlouvy na příslušné nemovitosti, kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě do 90 ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí z nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel.

Schválení prodeje vítěznému zájemci podléhá dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. O výsledku výběrového řízení na určení pořadí bude vítězný uchazeč informován písemně.

Doplňující informace o případných závazcích apod. budou podány na MěÚ Nové Město na Moravě, odboru správy majetku města Nového Města na Moravě, tel.: 723 190 997 (Ing. Radek Fila).

Soubory ke stažení