Záměr na pronájem bytu 1+kk v domě „KoDuS“ č.p. 1515/5 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t 1) Byt č.5 o velikosti 1+kk o …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

1) Byt č.5 o velikosti 1+kk o celkové ploše bytu 41,9 m2 a započtené ploše 42,43 m2 ((z toho předsíň 8,25 m2, koupelna a WC 5,65 m2, obytná kuchyň 25,3 m2, sklep 1,35 m2 (celková plocha 2,7 m2) a část komunitní místnosti 1,88 m2 )) na ul. Žďárská v domě „KoDuS“ č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě ve 2.NP.

Základní měsíční nájemné 57,00 Kč/m2 – 2 496,- Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Uchazeč v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen před podpisem smlouvy doložit potvrzení o příjmech, a to za období předcházejících 12 měsíců a doložit, že nevlastní žádnou nemovitost. V případě, že nedoloží požadované doklady nebude s uchazečem nájemní smlouva uzavřena.

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o rozhodčím řízení do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem bytu nemá zájem a nájemní smlouva a smlouva o rozhodčím řízení bude uzavřena s dalším vybraným uchazečem.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou dva roky s možností obnovy. V případě, že nájemce neoznámí, že nemá o další pronájem bytu zájem a zároveň bude nájemce dodržovat podmínky nájemní smlouvy, bude smlouva obnovována za stejných podmínek.

Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt je nově postavený, veškeré vybavení je nové a funkční.

Upozorňujeme, že byt není vybaven kuchyňskou linkou ani jiným nábytkem. Město Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatel umožní nájemci provedení pouze nezbytných úprav bytu včetně instalace vlastní kuchyňské linky. Veškeré úpravy bytu a instalace zařizovacích předmětů budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto úpravy či instalace zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) úprav.

Zájemci se mohou se stavem bytu seznámit při prohlídce bytu. Termín prohlídky bytu je pro zájemce o jeho pronájem stanoven na 31.10.2018 od 15:30 hod. do 15:45 hod.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být podána na předepsaném tiskopise (Příloha č.3 Směrnice č.3/2016 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři Správy bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.11.2018 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat byt č. 1515/5“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory a případná pomoc s vyplněním přihlášky budou poskytnuty na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě, odbor správy majektu města, 3.NP, Marcela Popelková, referentka odboru SMM, tel. 566 598 363, e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení 1. a případně 2. uchazeče, datum narození, bydliště, státní občanství,

specifikace bytu, o který má uchazeč zájem,

jméno a příjmení další spolubydlící osoby (max.1 osoba), datum narození, bydliště, státní občanství,

  1. popis současných podmínek bydlení,

  1. eventuální prohlášení o uvolnění jiného bytu ve vlastnictví města,

  1. čestné prohlášení – podpisem přihlášky uchazeč souhlasí s obsahem čestného prohlášení,

  1. informaci o jiných skutečnostech, které mohou ovlivnit přidělení bytu a sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/jí o změnu trvalého pobytu,

  1. kontakty pro účel oznámení výsledků výběrového řízení,

  1. potvrzení o příjmech za posledních 12 kalendářních měsíců, viz. Příloha č. 1 přihlášky,

  2. datum a podpis/y uchazeče/ů o nájem bytu

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale výběrovou komisí určenému náhradníkovi.

Soubory ke stažení