Záměr na pronájem bytu 2+1 č. 79/1 ve Slavkovicích

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t Byt č. 1 o velikosti 2+1 o …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 1 o velikosti 2+1 o započtené ploše 69,37 m2 ve Slavkovicích, 1. nadzemní podlaží.

Základní měsíční nájemné 49,00 Kč/m2 – 3 399,- Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj 1 ……………………. 19,13 m2

pokoj 2 ……………………. 18,87 m2

kuchyně …………………..… 18,87 m2

předsíň …………………..… 3,88 m2

WC v koupelně ……………… 5,82 m2

spíž ……………………..…..……. 2,8 m2

Celková plocha bytu činí 69,37 m2

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o jistotě a smlouvu o rozhodčím řízení a uhradit jistotu na byt do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem a nájemní smlouva, smlouva o jistotě a smlouva o rozhodčím řízení bude uzavřena s dalším uchazečem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností obnovy.

Jistota na byt činí trojnásobek měsíčního nájemného a musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy.

Součástí přihlášky je rovněž doklad o potvrzení příjmů od zaměstnavatele od všech uchazečů, v případě nezaměstnaných uchazečů je nutné doložit potvrzení o sociálních dávkách a době evidování na Úřadu práce.

Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt byl již v minulosti pronajímán, jeho vybavení a zařízení je opotřebené (není nové), ale je funkční, přičemž stav bytu, jeho vybavení a zařízení odpovídá jejich stáří. V případě kdy bude uchazeč o byt vybrán pronajímatelem jako nový nájemce souhlasí s tím, že nebude požadovat žádné úpravy zařizovacích předmětů, podlahových krytin a dalších součástí bytu na náklady pronajímatele. Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav bytu, případně výměnu zařizovacích předmětů. Tyto opravy, úpravy a výměna zařizovacích předmětů budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav, úprav či výměny

zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav a případné finanční vypořádání při skončení nájmu bytu.

Zájemci se mohou se stavem bytu seznámit při prohlídce bytu. Termín prohlídky bytu je pro zájemce o jeho pronájem stanoven na 07.11.2017 od 15:30 hod. do 15:45 hod.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být předána na předepsaném tiskopise (Příloha č.1 Směrnice č.3/2016 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři RK Pamex, Masarykova 216, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2017 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení uchazeče, datum narození, bydliště, státní občanství

2) jméno a příjmení rodinných příslušníků uchazeče, jejich data narození, bydliště, státní občanství

3) popis bytu, který uchazeč v současnosti užívá

4) eventuální prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví města

5) sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/ají o změnu trvalého pobytu.

6) doklad o výši příjmů, sociálních dávek, době evidování na ÚP od všech uchazečů

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale výběrovou komisí určenému náhradníkovi. 

Soubory ke stažení