Záměr pronájmu haly na pozemku parc. č. 3524 v Novém Městě na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t  v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

 v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

 

  • pozemek parc. č. 3524 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. v k.ú. Nové Město na Moravě

 

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou.

 

Prostory určené k pronájmu se nabízejí v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí. V objektu není k dispozici elektrická energie, voda ani tepelná energie pro vytápění.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí správy majetku města, tel.: 723 190 997. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního nájemného v Kč / rok bez DPH

5/ způsob využití prostor

6/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

 

Žádost o pronájem musí být doručena na Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.10.2018 v 9:00 hod.

 

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce      žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude smlouva uzavřena.

Soubory ke stažení