Záměr pronájmu objektu č. p. 351 na ul. Monseova v Novém Městě na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t   v souladu s ustanovením § 39 zákona č. …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

 

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nemovitosti obsahující prostory sloužící podnikání:

 

  • Pozemek parc. č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 438 m2 jehož součástí je stavba č. p. 351 (rodinný dům) – prostory o celkové výměře podlahové plochy cca 523 m2, pozemek parc. č. 106 (zahrada) o výměře 194 m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě.

 

Nemovitosti jsou nabízeny jako celek k pronájmu v předpokládaném termínu nejdříve od 15.10.2018.

Dohodnutá výše nájemného za pronájem nemovitostí bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních provozních nákladů, tyto náklady jsou hrazeny nad rámec nájemného.

 

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 30 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V případě uzavírání smlouvy na dobu neurčitou je stanovena šestiměsíční výpovědní doba, a to bez udání důvodů.

 

Upozorňujeme zájemce o pronájem, že nabízené prostory / nemovitosti byly již v minulosti užívány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří. Prostory sloužící podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí.

 

 

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených nemovitostí musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč rok bez DPH

5/ způsob využití prostor

6/ návrh stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

 

Žádost o pronájem musí být podána v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.09.2018 v 11:00 hod.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem objektu č. p. 351“

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory / nemovitosti poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města, tel: 723 190 997, e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor / nemovitostí seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku pronájmu prostor zrušit a neuzavřít nájemní smlouvu s žádným uchazečem.

Soubory ke stažení