Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu č.p.71 v k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout  v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout

 v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostory sloužící k podnikání:

 

1) v objektu č.p. 71 v I. NP o celkové započtené výměře podlahové plochy 112,6 m2 v kat. území Petrovice u Nového Města na Moravě, za minimální nájemné 4 000,- Kč/rok bez DPH. Nabízené prostory jsou nabízeny přednostně za účelem provozování prodejny potravin (smíšeného zboží). Prostory jsou nabízeny k pronájmu od 01.10.2018.

 

Dispozice prostor nabízených k pronájmu:

                             Místnost (obchod)……………………………………………..  112,6 m2

Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních provozních nákladů.

 

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít smlouvu o nájmu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

 

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor sloužících k podnikání, že nabízené prostory byly již v minulosti pronajímány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří.

 

Prostory sloužící k podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t.č. nacházejí.

 

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města, tel: 723 190 997. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících k podnikání musí obsahovat :

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti , datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč bez DPH

5/ způsob využití nabízených prostor

 

Žádost o pronájem musí být podána v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.08.2018 v 9:00 hod.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem prostor v č.p. 71 v Petrovicích“

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

 

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce  žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude nájemní smlouva uzavřena.

Soubory ke stažení