Městský úřad

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 12 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě (objekt „polikliniky“)

/ Radek Fila

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostory sloužící podnikání:

1) část nemovité věci – pozemku parc. č. 497 zast. pl. a nádvoří v kat. území a obci Nové Město na Moravě, jehož součástí je objekt čp. 12 na Vratislavově náměstí, jmenovitě prostory sloužící podnikání v 2. mezipatře v č. p. 12 o celkové výměře podlahové plochy 14,22 m2, a to za minimální roční nájem 2.103 Kč / m2 / rok, tj. 29.904,66 Kč bez DPH / rok.

Dispozice prostor k pronájmu:

Místnost 8,98 m2

WC nájemce muži (½) 5,67 m2 (2,84 m2)

WC nájemce ženy (½) 4,80 m2 (2,40 m2)

Stanovená výše nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace (možnost uplatňování ze strany města). Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného, ostatních provozních nákladů a zabezpečovacího zařízení.

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou.

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor sloužících podnikání, že nabízené prostory byly již v minulosti pronajímány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří.

Prostory sloužící podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí.

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Bc. Renata Chalupová, referentka správy majetku města, e-mail: renata.chalupova@meu.nmnm.cz, tel.: 776 731 678 nebo Ing. Radek Fila, vedoucí správy majetku města, e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz, tel.: 723 190 997. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících podnikání musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč / m2 / rok bez DPH

5/ specifikace požadovaných prostor

6/ způsob využití prostor

7/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

Žádost o pronájem musí být doručena na Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.07.2024 v 9:00 hod.

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku pronájmu prostor zrušit a neuzavřít smlouvu o nájmu s žádným uchazečem.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE