Dispozice prostor sloužících podnikání v č. p. 121 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto prostory sloužící podnikání:

 

1) č. p. 121 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, I. NP a II.NP o celkové výměře podlahové plochy 221,64 m2 za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok tj. 332.460 Kč bez DPH.

Prostory jsou nabízeny k pronájmu v předpokládaném termínu od 01.10.2018.

 

Dispozice prostor k pronájmu:

 

I.NP         Místnost č. 1.02                                                                26,59 m2

Místnost č. 1.03                                                                14,07 m2

Místnost č. 1.04                                                                9,23 m2

Místnost č. 1.06                                                                21,39 m2

Místnost č. 1.07 (chodbička)                                            1,85 m2

Místnost č. 1.08 (úklidová místnost)                                2,81 m2

Místnost č. 1.09                                                                12,08 m2

Místnost č. 1.10                                                                7,49 m2

Místnost č. 1.11 (WC)                                                      3,17 m2

 

Celkem:          98,68 m2

 

 

II.NP       Místnost č. 2.01                                                                16,37 m2

Místnost č. 2.02                                                                31,58 m2

Místnost č. 2.03                                                                56,65 m2

Místnost č. 2.04                                                                14,18 m2

Místnost č. 2.05 (WC)                                                      1,05 m2

Místnost č. 2.06 (WC)                                                      3,13 m2

 

Celkem:                      122,96 m2

 

Na základě tohoto záměru je možné zažádat i o pronájem pouze části nabízených prostor.

 

Dohodnutá výše nájemného za pronájem prostor bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních provozních nákladů, tyto náklady jsou hrazeny nad rámec nájemného.

 

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 30 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V případě uzavírání smlouvy na dobu neurčitou je stanovena šestiměsíční výpovědní doba, a to bez udání důvodů.

 

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor, že nabízené prostory byly již v minulosti užívány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří. Prostory sloužící podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí.

Upozorňujeme zájemce, že nabízené prostory jsou v objektu, který se nachází v městské památkové zóně.

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících podnikání musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč / m2 / rok bez DPH

5/ způsob využití prostor

6/ návrh stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

7/ specifikace požadovaných ploch – v případě žádosti o pronájem pouze části ploch

 

Žádost o pronájem musí být podána, v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.01.2018 v 9:00 hod.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem prostor v č. p. 121“

 

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města, tel: 723 190 997. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku pronájmu prostor zrušit a neuzavřít nájemní smlouvu s žádným uchazečem.

Soubory ke stažení